Inlägg av rasmus

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Rederiaktiebolaget Gotlands 152:a verksamhetsår. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 438 Mkr (441). Rörelseresultatet uppgick till 418 Mkr (462). Resultat efter skatt uppgick till 343 Mkr (360). Styrelsen föreslår en utdelning om 6,40 kr (5,80).

Rederi AB Gotland övertar skärgårdstrafiken i egen regi

Skärgårdsbolaget som under namnet TRSM vann den senaste upphandlingen av skärgårdstrafiken i Södra mellanskärgården har begärts i likvidation, då bolagets ekonomiska ställning visar ett underskott och övriga ägare genom att begära bolaget i likvidation deklarerat att de inte vill stötta med de tillskott som krävs.

Sjösättning av LNG-färjan

Fredagen den 18 november 2016 sjösattes Rederi AB Gotlands LNG RoPax-färja på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Visborg men har ännu inte döpts. Leverans beräknas att ske under 2017. Fartyget har s k dual-fuel maskin med möjlighet att operera på kyld naturgas (LNG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.