Inlägg av Siv Olofsson

Sjösättning av fartyg nr 2

Måndagen den 24 juli 2017 sjösattes det andra av två systerfartyg som Rederi AB Gotland beställt på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Thjelvar men har ännu inte döpts. Fartyget har s k dual-fuel maskin med möjlighet att operera på kyld naturgas (LNG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.

Kommuniké från Årsstämman 31 maj 2017

Årsstämman hölls den 31 maj 2017 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare. VD informerade mer ingående kring nybyggnation av fartyg för Gotlandstrafiken som han benämnde ”Det viktigaste vi håller på med nu”. Det första fartyget sjösattes den 18 november 2016 och är helt och hållet anpassad för […]

Årsstämmokommuniké 2016

Årsstämma den 31 maj 2016 i Visby Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken, Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten och TRSM Group AB (under namnändring till Skärgårdsbolaget AB) driver delar av Skärgårdstrafiken i Stockholms län. Rederiet äger även servicefartyg sysselsatta inom havsbaserad vindkraft. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. […]

Kallelse till årsstämma 2016

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, tisdagen den 31 maj 2016, kl. 11.00. Anmälan om deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 25 maj 2016, dels anmäla sig senast onsdagen den 25 […]

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 – 31 december 2015

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 441 Mkr (329) Rörelseresultatet uppgick till 462 Mkr (250) Resultat efter skatt uppgick till 360 Mkr (258) Styrelsen föreslår en utdelning om 5,80 kr (5,10 samt en extra utdelning om 1,50 till följd av bolagets 150-års jubileum) Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för […]

Rederi AB Gotland går in i skärgårdstrafik

Gotlandsbolaget har förvärvat 51 procent av aktiekapitalet i TRSM Group 1 AB. TRSM fick i november 2015 Stockholms läns landstings uppdrag att driva delar av Skärgårdstrafiken framöver. Genom att Gotlandsbolaget med sin långa historia som rederi blir huvudägare får TRSM möjlighet att renodla verksamheten till att omfatta enbart skärgårdstrafik. Bolaget byter också namn till Skärgårdsbolaget […]

Rederi AB Gotland utökar samarbetet med Northern Offshore Services

Rederi AB Gotland har förvärvat ytterligare tre fartyg från Northern Offshore Services A/S (NOS). Två av dessa, M/V Dispatcher och M/V Rescuer, är nybyggda och levererades i december 2015 medan det tredje fartyget, M/V Carrier, byggdes 2013. M/V Rescuer är ett ambulansfartyg som kommer operera i Göteborgs skärgård medan M/V Dispatcher och M/V Carrier har […]

Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2015 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 374 Mkr (335) Rörelseresultatet uppgick till 381 Mkr (271) Resultat efter skatt uppgick till 304 Mkr (261)   Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår […]

Framtidens miljöförbättrade fartyg

Rederi AB Gotland investerar ytterligare i framtidens miljöförbättrade fartyg. Rederi AB Gotland har tecknat kontrakt med GSI-varvet i Kina för ytterligare ett passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare. Beställningen innebär att Rederi AB Gotland utnyttjar sin option att beställa ett systerfartyg till det första fartyget vars kontrakt offentliggjordes hösten 2014. Båda fartygen […]