M/S Visborg provtur

M/S Visborg har gjort sin sista provtur i Kina och kan snart levereras till Gotland.

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018

Hämta hela delårsrapporten här

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 277 Mkr (304)
 • Rörelseresultatet uppgick till 329 Mkr (327)
 • Resultat efter skatt uppgick till 202 Mkr (232) 

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg och Nya Skärgårdsbolaget AB ansvarar för delar av skärgårdstrafiken i Stockholm.

Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB. 

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 329 Mkr (327). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader minskade från 304 Mkr till 277 Mkr. Omsättningen var 1 737 Mkr (1 653).

Rederi
Fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken där även M/S Gute varit sysselsatt.

Rederiet har två nybyggnadsprojekt under konstruktion på GSI-varvet i Kina för passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare vardera. Båda fartygen kommer att kunna drivas med flytande naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring.

Koncernen äger fyra systerfartyg i Gotland Class på 53 000 ton vardera som alla har kommersiellt management hos Hafnia Management A/S. M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann har teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB och M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya har teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.

Rederiet äger systerfartygen M/T Alice och M/T Ami på vardera 39 000 ton som har kommersiellt management hos Hafnia Management A/S med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.

Vidare äger koncernen sedan december föregående år 80 procent i produkttankfartygen M/T Wisby Atlantic och M/T Wisby Pacific på 49 000 ton vardera som båda är bortfraktade till Stena Bulk med teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB.

Koncernen har under perioden ägt tolv mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa. I oktober 2018 såldes fyra av fartygen och koncernen äger numera åtta snabbgående servicefartyg.

I oktober 2018 förvärvades M/V Cielo di Jari på 39 000 ton, vilket är det första av två fartyg som efter ombyggnad kommer transportera apelsinjuice i Wisby Tankers regi i ett långsiktigt industriprojekt. Affären är en del av fördjupat samarbete med Wisby Tankers. Koncernen äger sedan tidigare M/T Wisby Atlantic och M/T Wisby Pacific gemensamt med Wisby Tankers.

Under första halvåret sålde koncernen de tre systerfartygen inom produkttank, M/T Calypso, M/T Cavatina och M/T Corrido. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera var bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis. 

Gotland Tankers AB
Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom uthyrning på kontraktsbasis.

Destination Gotland AB
Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, befraktar fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia, HSC Gotlandia II och M/S Gute. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari 2027.

GotlandsResor AB
För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB där öns största hotell Scandic Visby ingår tillsammans med Gustavsvik Semesterby.

Stockholms Reparationsvarv AB
Bolaget äger 62,5 procent av Stockholms Reparationsvarv AB, med verksamhet på Beckholmen i Stockholm.

Nya Skärgårdsbolaget AB
I enlighet med ett avtal Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) och Stockholms Läns Landsting (SLL) bedrivs skärgårdstrafik under den tid en ny upphandling skall genomföras. Avtalet är förlängt att gälla även under 2019.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under perioden till 19 Mkr (347).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 3 293 Mkr (2 296).
Räntebärande skulder uppgick till 2 019 Mkr (1 717).
Soliditeten var 57 % (58 %).
Eget kapital per aktie 1 546 kr (1 427).

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i senaste årsredovisningen. 

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 157 Mkr (34). Nettoomsättningen var 144 Mkr (157).

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2018 planeras i slutet av mars 2019.

 

Rederiaktiebolaget Gotlands årsstämma

Välkommen till Rederiaktiebolaget Gotlands årsstämma!
Årsstämman hålles i kongresshallen, Wisby Strand, Visby, onsdagen den 30 maj 2018, kl. 11.00.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Rederiaktiebolaget Gotlands 153:e verksamhetsår

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 508 Mkr (438)
• Rörelseresultatet uppgick till 551 Mkr (418)
• Resultat efter skatt uppgick till 330 Mkr (343)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr (6,40)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg och Nya Skärgårdsbolaget AB bedriver trafik i Stockholms skärgård.

Ladda ner hela bokslutskommunikén här »

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017

Ladda ner hela delårsrapporten här ›

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2017 – 31 december 2017
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 304 Mkr (382)
• Rörelseresultatet uppgick till 327 Mkr (374)
• Resultat efter skatt uppgick till 232 Mkr (298)

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg och Nya Skärgårdsbolaget AB ansvarar för delar av skärgårdstrafiken i Stockholm.
Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 327 Mkr (374). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader minskade från 382 Mkr till 304 Mkr. Omsättningen var 1 653 Mkr (1 528).

Rederi
Koncernen äger de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina, M/T Gotland Sofia, M/T Gotland Marieann och M/T Gotland Aliya på 53 000 ton vardera. För M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann ligger teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB och Hafnia Management A/S ansvarar för befraktning. För M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya har V.Ships UK Ltd ansvar för teknik- och bemanningsmanagement och båda utchartras på timecharter till Messrs Mansel Ltd (Vitol).

Rederiet äger vidare systerfartygen M/T Alice och M/T Ami på vardera 39 000 ton med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd och befraktning hos Hafnia Management A/S.

Koncernen äger tre systerfartyg inom produkttank, M/T Calypso, M/T Cavatina och M/T Corrido. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera är bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis.
Koncernen äger tolv mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.

Gotland Tankers AB
Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom uthyrning på kontraktsbasis.

Destination Gotland AB
Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, befraktar fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia, HSC Gotlandia II och M/S Gute. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari 2027.

GotlandsResor AB
För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB där öns största hotell Scandic Visby ingår tillsammans med Gustavsvik Semesterby.

Stockholms Reparationsvarv AB
Bolaget äger 62,5 procent av Stockholms Reparationsvarv AB, med verksamhet på Beckholmen i Stockholm.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under perioden till 347 Mkr (18).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 2 296 Mkr (3 030). Räntebärande skulder uppgick till 1 717 Mkr (2 196). Soliditeten var 58 % (52 %).
Eget kapital per aktie 1 427 kr (1 326).

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i senaste årsredovisningen.

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 34 Mkr (110). Nettoomsättningen var 157 Mkr (137).

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2017 planeras i slutet av mars 2018.

Ladda ner hela delårsrapporten här ›

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
Rederiaktiebolaget Gotlands 152:a verksamhetsår
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 438 Mkr (441)
• Rörelseresultatet uppgick till 418 Mkr (462)
• Resultat efter skatt uppgick till 343 Mkr (360)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 6,40 kr (5,80)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Ladda ner hela bokslutskommunikén här »

 

Sjösättning av LNG-färjan

Fredagen den 18 november 2016 sjösattes Rederi AB Gotlands LNG RoPax-färja på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Visborg men har ännu inte döpts. Leverans beräknas att ske under 2017. Fartyget har s k dual-fuel maskin med möjlighet att operera på kyld naturgas (LNG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.

Årsstämmokommuniké 2016

Årsstämma den 31 maj 2016 i Visby

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken, Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten och TRSM Group AB (under namnändring till Skärgårdsbolaget AB) driver delar av Skärgårdstrafiken i Stockholms län. Rederiet äger även servicefartyg sysselsatta inom havsbaserad vindkraft. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Utdrag ur VD, Håkan Johansson anförande vid årstämman den 31 maj 2016: 

”Inom vår kärnverksamhet, Gotlandstrafiken, innebar 2015 en ökning av resenärer, personbilar och gods. Med vår investering i LNG-färja för Gotlandstrafiken är en fortsatt tillväxt på ön en förutsättning och målsättningen i den kommande avtalsperioden är att nå två miljoner passagerare per år. De operativa utmaningarna inom Gotlandstrafiken är stora i det kommande avtalet. I tidigare avtal har staten i betydligt högre grad ansvarat för hur trafiken påverkas av yttre faktorer som t ex oljeprisutveckling och valutakurs­effekter.

Produkttank hade en svag marknad under flera år vilken förbättrades i takt med att oljepriset sjönk i slutet av 2014. Det lägre oljepriset ledde till ökad efterfrågan på transport av billigare oljeprodukter och en klart förbättrad intjäning för produkttankfartygen. Under inledningen av 2016 har dock dagsintäkterna fallit tillbaka en del vilket gör att en viss oro kvarstår när det gäller produkttankmarknaden framåt.

Inom hotellrörelsen var 2015 året då satsningen på Scandic Visby kunde leva upp till våra högt ställda förväntningar. Hotellet visade ökad beläggning och blev dessutom utsett till Sveriges bästa Scandic hotell i kategorierna medarbetarengagemang och kundnöjdhet.

Stockholms Reparationsvarv har sett en ökad orderingång. Vägverket, Kustbevakningen och Försvaret är viktiga kunder och varvet är en viktig resurs för sjöfarten i mellersta Östersjön.”

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna direktör Urban Bäckström, advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Jan-Eric Nilsson, direktör Björn Wolrath, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström.

Till styrelsens ordförande utsågs Urban Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna.

Utdelningen fastställdes till 5,80 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 8 juni 2016.

För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD Rederiaktiebolaget Gotland, 0498-20 00 00.

Hämta årsstämmokommunikén som PDF

Årsstämma 2016 – Dagordning och styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma 31 maj 2016, kl. 11.00, i kongresshallen Wisby Strand i Visby.

Ladda ner dagordning och styrelsens fullständiga förslag här.

Kallelse till årsstämma 2016

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, tisdagen den 31 maj 2016, kl. 11.00.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 25 maj 2016, dels anmäla sig senast onsdagen den 25 maj 2016. Anmälan kan ske skriftligen till Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby. Vid anmälan ska anges namn och adress.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gotlandsbolaget.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. För att sådan registrering skall vara verkställd senast onsdagen den 25 maj 2016 måste aktieägaren begära sådan registrering hos sin förvaltare i god tid dessförinnan.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer som skall väljas
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och revisorer
 11. Övriga frågor
 12. Stämmans avslutande

Punkt 7 b – Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 5,80 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara torsdagen den 2 juni 2016. Utdelning kan då utbetalas onsdagen den 8 juni 2016.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida (www.gotlandsbolaget.se) i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Visby i maj 2016
STYRELSEN

Klicka här för att hämta kallelsen som PDF

Klicka här för att hämta fullmaktsformulär