Sjösättning av LNG-färjan

Fredagen den 18 november 2016 sjösattes Rederi AB Gotlands LNG RoPax-färja på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Visborg men har ännu inte döpts. Leverans beräknas att ske under 2017. Fartyget har s k dual-fuel maskin med möjlighet att operera på kyld naturgas (LNG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.

Årsstämmokommuniké 2016

Årsstämma den 31 maj 2016 i Visby

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken, Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten och TRSM Group AB (under namnändring till Skärgårdsbolaget AB) driver delar av Skärgårdstrafiken i Stockholms län. Rederiet äger även servicefartyg sysselsatta inom havsbaserad vindkraft. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Utdrag ur VD, Håkan Johansson anförande vid årstämman den 31 maj 2016: 

”Inom vår kärnverksamhet, Gotlandstrafiken, innebar 2015 en ökning av resenärer, personbilar och gods. Med vår investering i LNG-färja för Gotlandstrafiken är en fortsatt tillväxt på ön en förutsättning och målsättningen i den kommande avtalsperioden är att nå två miljoner passagerare per år. De operativa utmaningarna inom Gotlandstrafiken är stora i det kommande avtalet. I tidigare avtal har staten i betydligt högre grad ansvarat för hur trafiken påverkas av yttre faktorer som t ex oljeprisutveckling och valutakurs­effekter.

Produkttank hade en svag marknad under flera år vilken förbättrades i takt med att oljepriset sjönk i slutet av 2014. Det lägre oljepriset ledde till ökad efterfrågan på transport av billigare oljeprodukter och en klart förbättrad intjäning för produkttankfartygen. Under inledningen av 2016 har dock dagsintäkterna fallit tillbaka en del vilket gör att en viss oro kvarstår när det gäller produkttankmarknaden framåt.

Inom hotellrörelsen var 2015 året då satsningen på Scandic Visby kunde leva upp till våra högt ställda förväntningar. Hotellet visade ökad beläggning och blev dessutom utsett till Sveriges bästa Scandic hotell i kategorierna medarbetarengagemang och kundnöjdhet.

Stockholms Reparationsvarv har sett en ökad orderingång. Vägverket, Kustbevakningen och Försvaret är viktiga kunder och varvet är en viktig resurs för sjöfarten i mellersta Östersjön.”

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna direktör Urban Bäckström, advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Jan-Eric Nilsson, direktör Björn Wolrath, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström.

Till styrelsens ordförande utsågs Urban Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna.

Utdelningen fastställdes till 5,80 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 8 juni 2016.

För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD Rederiaktiebolaget Gotland, 0498-20 00 00.

Hämta årsstämmokommunikén som PDF

Årsstämma 2016 – Dagordning och styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma 31 maj 2016, kl. 11.00, i kongresshallen Wisby Strand i Visby.

Ladda ner dagordning och styrelsens fullständiga förslag här.

Kallelse till årsstämma 2016

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, tisdagen den 31 maj 2016, kl. 11.00.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 25 maj 2016, dels anmäla sig senast onsdagen den 25 maj 2016. Anmälan kan ske skriftligen till Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby. Vid anmälan ska anges namn och adress.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gotlandsbolaget.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. För att sådan registrering skall vara verkställd senast onsdagen den 25 maj 2016 måste aktieägaren begära sådan registrering hos sin förvaltare i god tid dessförinnan.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut
  a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b) om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer som skall väljas
 9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse och revisorer
 11. Övriga frågor
 12. Stämmans avslutande

Punkt 7 b – Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 5,80 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara torsdagen den 2 juni 2016. Utdelning kan då utbetalas onsdagen den 8 juni 2016.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida (www.gotlandsbolaget.se) i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Visby i maj 2016
STYRELSEN

Klicka här för att hämta kallelsen som PDF

Klicka här för att hämta fullmaktsformulär

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 – 31 december 2015

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 441 Mkr (329)
Rörelseresultatet uppgick till 462 Mkr (250)
Resultat efter skatt uppgick till 360 Mkr (258)
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,80 kr (5,10 samt en extra utdelning om 1,50 till följd av bolagets 150-års jubileum)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Läs hela bokslutskommunikén här

Rederi AB Gotland går in i skärgårdstrafik

Gotlandsbolaget har förvärvat 51 procent av aktiekapitalet i TRSM Group 1 AB. TRSM fick i november 2015 Stockholms läns landstings uppdrag att driva delar av Skärgårdstrafiken framöver.

Genom att Gotlandsbolaget med sin långa historia som rederi blir huvudägare får TRSM möjlighet att renodla verksamheten till att omfatta enbart skärgårdstrafik. Bolaget byter också namn till Skärgårdsbolaget AB.

 • -Det är väldigt positivt att få Gotlandsbolaget som ägare. De tillför stor rutin och kompetens. Genom att få ta del av deras kunskap och utveckling kommer vi att kunna erbjuda en ännu bättre tjänst till trafikanter och beställare samt bidra till ett gott samarbete med övriga operatörer och våra anställda, säger TRSM:s VD Anette Schilde.
 • -Skärgårdstrafiken är viktig för hela regionen och jag är glad att Gotlandsbolaget på detta sätt kan bidra med vår långa erfarenhet och skapa stabilitet och sammanhållning, säger tillträdande styrelseordförande Jan-Eric Nilsson

Det är bland annat det förre huvudägaren Mikael Fahlander som säljer sin andel i företaget till Gotlandsbolaget.

Den nya styrelsen i Skärgårdsbolaget kommer att bestå av Jan-Eric Nilsson, ordf, Henrik Cars, Björn Wolrath, Ann-Marie Åström , Håkan Johansson samt TRSM:s grundare Anette Schilde och Paul Ekvall. TRSM:s VD Anette Schilde fortsätter som VD i det nya bolaget.

TRSM Group AB kör sedan Maj 2015 Air Shuttle Flygbussar mellan Stockholm och Arlanda. I november 2015 tilldelades TRSM Group skärgårdsdriften av delområde B och D av SLL.

För ytterligare information kontakta:

Anette Schilde, VD TRSM Group AB

Tel dir 0735005149

Ladda ner hela pressmeddelandet här

Rederi AB Gotland utökar samarbetet med Northern Offshore Services

Rederi AB Gotland har förvärvat ytterligare tre fartyg från Northern Offshore Services A/S (NOS). Två av dessa, M/V Dispatcher och M/V Rescuer, är nybyggda och levererades i december 2015 medan det tredje fartyget, M/V Carrier, byggdes 2013. M/V Rescuer är ett ambulansfartyg som kommer operera i Göteborgs skärgård medan M/V Dispatcher och M/V Carrier har sin inriktning mot havsbaserad vindkraft.

Samarbetet med NOS inleddes 2011 genom förvärv av fyra servicefartyg och under 2014 förvärvades ytterligare fem fartyg. Fartygen är utchartrade till NOS på bareboatcharter och opererar huvudsakligen inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.

Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2015

 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 374 Mkr (335)
 • Rörelseresultatet uppgick till 381 Mkr (271)
 • Resultat efter skatt uppgick till 304 Mkr (261)  

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Läs hela delårsrapporten här

Framtidens miljöförbättrade fartyg

Rederi AB Gotland investerar ytterligare i framtidens miljöförbättrade fartyg. Rederi AB Gotland har tecknat kontrakt med GSI-varvet i Kina för ytterligare ett passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare. Beställningen innebär att Rederi AB Gotland utnyttjar sin option att beställa ett systerfartyg till det första fartyget vars kontrakt offentliggjordes hösten 2014. Båda fartygen kommer att kunna drivas med kyld naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring.

Under designarbetet har mycket arbete lagts på att skapa optimala skrovlinjer med bästa möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan.

De båda fartygen beräknas levereras under 2017 och 2018.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

Årsstämmokommuniké

Årsstämma den 4 juni 2015 i Visby
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Utdrag ur VD, Håkan Johansson anförande vid årsttämman den 4 juni 2015:
”I ett och ett halvt sekel har vårt bolag investerat i Gotlands tillväxt och vi har inte slagit oss till ro vilandes på gamla meriter. Fjolårets nybyggnadskontrakt för en ny färja till Gotlandstrafiken är den enskilt största investeringen i bolagets historia och gör oss mer framåtriktade än någonsin tidigare.

Investeringar för tillväxt ställer krav på att utveckla såväl vårt trafikkoncept som Gotlands attraktionskraft som besöksmål och plats att leva och bo på. De senaste 25 åren har antalet passagerare i vår trafik fördubblats och vi måste fortsätta den utvecklingen för att under den kommande avtalsperioden nå två miljoner passagerare per år. Detta är inget vi kan göra själva även om vår drivkraft är viktig. Ökad samverkan inom näringslivet på ön och med Region Gotland är avgörande för att nå dit. Vision 2025 och Årets tillväxtkommun är två initiativ som båda är beroende av att färjetrafiken fortsätter att utvecklas.”

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna advokat Bill Andréasson, direktör Urban Bäckström, advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Björn Wolrath, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström samt nyvalde direktör Jan-Eric Nilsson.

Till styrelsens ordförande utsågs Urban Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.
Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna.

Utdelningen fastställdes till 6,60 kr per aktie, varav 1,50 kronor utgör en extra utdelning med anledning av bolagets 150-årsjubileum. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 11 juni 2015.

För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD Rederiaktiebolaget Gotland, 0498-20 00 00

Ladda ner Årsstämmokommunikén i PDF-format här »