Rederi AB Gotland utökar samarbetet med Northern Offshore Services

Rederi AB Gotland har förvärvat ytterligare tre fartyg från Northern Offshore Services A/S (NOS). Två av dessa, M/V Dispatcher och M/V Rescuer, är nybyggda och levererades i december 2015 medan det tredje fartyget, M/V Carrier, byggdes 2013. M/V Rescuer är ett ambulansfartyg som kommer operera i Göteborgs skärgård medan M/V Dispatcher och M/V Carrier har sin inriktning mot havsbaserad vindkraft.

Samarbetet med NOS inleddes 2011 genom förvärv av fyra servicefartyg och under 2014 förvärvades ytterligare fem fartyg. Fartygen är utchartrade till NOS på bareboatcharter och opererar huvudsakligen inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.

Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2015

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 374 Mkr (335)
  • Rörelseresultatet uppgick till 381 Mkr (271)
  • Resultat efter skatt uppgick till 304 Mkr (261)  

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Läs hela delårsrapporten här

Framtidens miljöförbättrade fartyg

Rederi AB Gotland investerar ytterligare i framtidens miljöförbättrade fartyg. Rederi AB Gotland har tecknat kontrakt med GSI-varvet i Kina för ytterligare ett passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare. Beställningen innebär att Rederi AB Gotland utnyttjar sin option att beställa ett systerfartyg till det första fartyget vars kontrakt offentliggjordes hösten 2014. Båda fartygen kommer att kunna drivas med kyld naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring.

Under designarbetet har mycket arbete lagts på att skapa optimala skrovlinjer med bästa möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan.

De båda fartygen beräknas levereras under 2017 och 2018.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

Årsstämmokommuniké

Årsstämma den 4 juni 2015 i Visby
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Utdrag ur VD, Håkan Johansson anförande vid årsttämman den 4 juni 2015:
”I ett och ett halvt sekel har vårt bolag investerat i Gotlands tillväxt och vi har inte slagit oss till ro vilandes på gamla meriter. Fjolårets nybyggnadskontrakt för en ny färja till Gotlandstrafiken är den enskilt största investeringen i bolagets historia och gör oss mer framåtriktade än någonsin tidigare.

Investeringar för tillväxt ställer krav på att utveckla såväl vårt trafikkoncept som Gotlands attraktionskraft som besöksmål och plats att leva och bo på. De senaste 25 åren har antalet passagerare i vår trafik fördubblats och vi måste fortsätta den utvecklingen för att under den kommande avtalsperioden nå två miljoner passagerare per år. Detta är inget vi kan göra själva även om vår drivkraft är viktig. Ökad samverkan inom näringslivet på ön och med Region Gotland är avgörande för att nå dit. Vision 2025 och Årets tillväxtkommun är två initiativ som båda är beroende av att färjetrafiken fortsätter att utvecklas.”

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna advokat Bill Andréasson, direktör Urban Bäckström, advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Björn Wolrath, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström samt nyvalde direktör Jan-Eric Nilsson.

Till styrelsens ordförande utsågs Urban Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.
Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna.

Utdelningen fastställdes till 6,60 kr per aktie, varav 1,50 kronor utgör en extra utdelning med anledning av bolagets 150-årsjubileum. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 11 juni 2015.

För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD Rederiaktiebolaget Gotland, 0498-20 00 00

Ladda ner Årsstämmokommunikén i PDF-format här »

Årsstämman – Dagordning och styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma den 4 juni 2015, kl. 10.30, i kongresshallen Wisby Strand.
Klicka här för att ladda ner dagordning och styrelsens fullständiga förslag

Årsredovisning 2014

Rederi AB Gotlands årsredovisning för verksamhetsåret 2014 är nu publicerad.
Läs årsredovisningen i sin helhet här » (pdf, 4 mb)

Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 10.30.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 maj 2015, dels anmäla sig senast fredagen den 29 maj 2015. Anmälan kan ske skriftligen till Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby. Vid anmälan ska anges namn och adress.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gotlandsbolaget.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. För att sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 29 maj 2015 måste aktieägaren begära sådan registrering hos sin förvaltare i god tid dessförinnan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer som skall
väljas
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Punkt 7 b – Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 5,10 kronor per aktie. Utöver denna föreslås en extra utdelning med anledning av bolagets 150- årsjubileum med 1,50 kronor per aktie, sammanlagd föreslagen utdelning 6,60 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara måndagen den 8 juni 2015. Utdelning kan då utbetalas torsdagen den 11 juni 2015.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida (www.gotlandsbolaget.se) i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Visby i maj 2015,
STYRELSEN

Klicka här för att hämta fullständig kallelse till årsstämman 2015
Klicka här för att hämta fullmaktsformulär

 

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 329 Mkr (178).
Rörelseresultatet uppgick till 250 Mkr (172).
Resultat efter skatt uppgick till 258 Mkr (133).
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,10 kr (4,55) och en extra utedelning med anledning av bolagets 150-års jubileum om 1,50 kr. Sammanlagd utdelning 6,60 kr.

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Läs hela bokslutskommunikén här

Rederi AB Gotland utökar sitt samarbete med två rederier genom fartygsköp

Rederi AB Gotland har av Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen (Laurin Maritime) förvärvat 50 procent i tre produkttankers. Fartygen, M/T Calypso, M/T Cavatina och M/T Corrido, är på 46.000 ton vardera och byggdes 2010-2011. Med detta utökar rederiet sin flotta med ytterligare tre fartyg i den s.k. MR-klassen (Medium Range). Samarbetet inleddes för drygt tio år sedan och rederiet äger idag ytterligare fyra fartyg tillsammans med Laurin Maritime.

Rederiet inledde år 2011 ett samarbete med Northern Offshore Services A/S (NOS) genom att förvärva fyra mindre snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. I år har ytterligare fem liknande fartyg förvärvats från NOS, M/V Accomplisher, M/V Attender, M/V Advancer, M/V Developer och M/V Discoverer. Fartygen som byggdes 2012-2014 och är 23-27 meter långa och med ett bruttoton på 130-215 vardera, är avsedda som servicefartyg inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.

Rederi AB Gotland förvärvar ytterligare 37,5 % i Stockholms Reparationsvarv AB och tillsätter ny VD.

Rederi AB Gotland förvärvade förra året 25 procent av Stockholms Reparationsvarv AB och ökar nu sitt innehav med ytterligare 37,5 procent genom köpet av en av huvudägarnas, Erik Söderbergs, hela innehav. Således innehar nu Rederi AB Gotland aktiemajoritet om totalt 62,5 procent. Ny VD för Stockholms Reparationsvarv AB blir Staffan Röberg som också är en av delägarna och grundarna från starten 1992. Staffan behåller sitt delägarskap med ett innehav om 37,5 procent.

”Vårt tidigare förvärv byggde på god kännedom om varvet. Det senaste året har en omfattande miljöcertifiering genomförts samtidigt som efterfrågan ökat vilket stärkt vår tro på varvets framtid” säger Håkan Johansson, VD på Rederi AB Gotland.

”Varvet på Beckholmen är av stor betydelse i flera avseenden. Det är en viktig resurs för oss rederier som är verksamma på östra sidan av Sverige, samtidigt är det ett unikt kulturarv som vi förvaltar. Vi ser fram mot att driva och vidareutveckla verksamheten i en anda av dialog och ömsesidig förståelse med de många intressen som omger Beckholmen” säger Jan Eric Nilsson, styrelseordförande i Stockholms Reparationsvarv AB.

”Varvet har tagit sig genom en lång utvecklingsfas som med framgång letts av avgående VD, Erik Söderberg. Det är en ära att få ta vid som VD och fortsätta utveckla varvet tillsammans med Rederi AB Gotland där samarbetet redan visat sig vara lyckosamt inte minst genom den tillförda kompetensen i styrelsen” säger Staffan Röberg, VD på Stockholms Reparationsvarv AB.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland hakan.johansson@gotlandsbolaget.se, 070-284 50 99
Staffan Röberg, VD Stockholms Reperationsvarv AB staffan@srvab.com, 0733-27 92 23