Årsstämman – Dagordning och styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma den 4 juni 2015, kl. 10.30, i kongresshallen Wisby Strand.
Klicka här för att ladda ner dagordning och styrelsens fullständiga förslag

Årsredovisning 2014

Rederi AB Gotlands årsredovisning för verksamhetsåret 2014 är nu publicerad.
Läs årsredovisningen i sin helhet här » (pdf, 4 mb)

Kallelse till årsstämma 2015

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 10.30.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 maj 2015, dels anmäla sig senast fredagen den 29 maj 2015. Anmälan kan ske skriftligen till Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby. Vid anmälan ska anges namn och adress.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gotlandsbolaget.se.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. För att sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 29 maj 2015 måste aktieägaren begära sådan registrering hos sin förvaltare i god tid dessförinnan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) om disposition av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer som skall
väljas
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

Punkt 7 b – Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning för föregående räkenskapsår lämnas med 5,10 kronor per aktie. Utöver denna föreslås en extra utdelning med anledning av bolagets 150- årsjubileum med 1,50 kronor per aktie, sammanlagd föreslagen utdelning 6,60 kronor per aktie. Vidare föreslås att avstämningsdag skall vara måndagen den 8 juni 2015. Utdelning kan då utbetalas torsdagen den 11 juni 2015.

Tillgängliga handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman och styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida (www.gotlandsbolaget.se) i enlighet med aktiebolagslagen. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Visby i maj 2015,
STYRELSEN

Klicka här för att hämta fullständig kallelse till årsstämman 2015
Klicka här för att hämta fullmaktsformulär

 

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 329 Mkr (178).
Rörelseresultatet uppgick till 250 Mkr (172).
Resultat efter skatt uppgick till 258 Mkr (133).
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,10 kr (4,55) och en extra utedelning med anledning av bolagets 150-års jubileum om 1,50 kr. Sammanlagd utdelning 6,60 kr.

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Läs hela bokslutskommunikén här

Rederi AB Gotland utökar sitt samarbete med två rederier genom fartygsköp

Rederi AB Gotland har av Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen (Laurin Maritime) förvärvat 50 procent i tre produkttankers. Fartygen, M/T Calypso, M/T Cavatina och M/T Corrido, är på 46.000 ton vardera och byggdes 2010-2011. Med detta utökar rederiet sin flotta med ytterligare tre fartyg i den s.k. MR-klassen (Medium Range). Samarbetet inleddes för drygt tio år sedan och rederiet äger idag ytterligare fyra fartyg tillsammans med Laurin Maritime.

Rederiet inledde år 2011 ett samarbete med Northern Offshore Services A/S (NOS) genom att förvärva fyra mindre snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. I år har ytterligare fem liknande fartyg förvärvats från NOS, M/V Accomplisher, M/V Attender, M/V Advancer, M/V Developer och M/V Discoverer. Fartygen som byggdes 2012-2014 och är 23-27 meter långa och med ett bruttoton på 130-215 vardera, är avsedda som servicefartyg inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.

Rederi AB Gotland förvärvar ytterligare 37,5 % i Stockholms Reparationsvarv AB och tillsätter ny VD.

Rederi AB Gotland förvärvade förra året 25 procent av Stockholms Reparationsvarv AB och ökar nu sitt innehav med ytterligare 37,5 procent genom köpet av en av huvudägarnas, Erik Söderbergs, hela innehav. Således innehar nu Rederi AB Gotland aktiemajoritet om totalt 62,5 procent. Ny VD för Stockholms Reparationsvarv AB blir Staffan Röberg som också är en av delägarna och grundarna från starten 1992. Staffan behåller sitt delägarskap med ett innehav om 37,5 procent.

”Vårt tidigare förvärv byggde på god kännedom om varvet. Det senaste året har en omfattande miljöcertifiering genomförts samtidigt som efterfrågan ökat vilket stärkt vår tro på varvets framtid” säger Håkan Johansson, VD på Rederi AB Gotland.

”Varvet på Beckholmen är av stor betydelse i flera avseenden. Det är en viktig resurs för oss rederier som är verksamma på östra sidan av Sverige, samtidigt är det ett unikt kulturarv som vi förvaltar. Vi ser fram mot att driva och vidareutveckla verksamheten i en anda av dialog och ömsesidig förståelse med de många intressen som omger Beckholmen” säger Jan Eric Nilsson, styrelseordförande i Stockholms Reparationsvarv AB.

”Varvet har tagit sig genom en lång utvecklingsfas som med framgång letts av avgående VD, Erik Söderberg. Det är en ära att få ta vid som VD och fortsätta utveckla varvet tillsammans med Rederi AB Gotland där samarbetet redan visat sig vara lyckosamt inte minst genom den tillförda kompetensen i styrelsen” säger Staffan Röberg, VD på Stockholms Reparationsvarv AB.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland hakan.johansson@gotlandsbolaget.se, 070-284 50 99
Staffan Röberg, VD Stockholms Reperationsvarv AB staffan@srvab.com, 0733-27 92 23

Rederi AB Gotlands största investering någonsin – för en bättre miljö.

Rederi AB Gotland har tecknat ett kontrakt med GSI-varvet i Kina för ett nybyggt passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare. Fartyget kommer att drivas med kyld naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring. Fartyget, som levereras 2017, blir det första svenskflaggade passagerarfartyget med LNG-drift och innebär en hållbar utveckling av Gotlandstrafiken med större kapacitet och mindre miljöpåverkan.

Rederi AB Gotland har haft en framgångsrik relation till GSI-varvet sedan 1999 då kontrakt tecknades för de nuvarande M/S Visby och M/S Gotland, som leverades under 2003. Under åren 2006-2012 levererade varvet sammanlagt sex produkttankfartyg till rederiet.

Under designarbetet har mycket arbete lagts från rederiet och varvet för att skapa optimala skrovlinjer med bästa möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan. Konceptet för fartyget är en vidareutveckling av de befintliga SF1500 fartygen med förbättrade energi- och miljöeffekter tillsammans med utökad komfort som till exempel ytterligare en vilstolssalong på Däck 8.

Fartyget är en miljardinvestering och den enskilt största investeringen i bolagets 150-åriga historia. Nu fortsätter arbetet för Destination Gotland att säkerställa förutsättningarna för det nya fartyget med försörjning av LNG liksom infrastruktur och villkor i hamnarna. Med detta och en vidareutvecklad organisation är Destination Gotland tillsammans med sina medarbetare redo för den nya 10-åriga avtalsperioden som inleds 2017.

Ladda ner datoranimerad bild på fartyget

För ytterligare information kontakta:
Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland,      Christer Bruzelius, VD Destination Gotland AB,
0498-20 18 30, 070-284 50 99                          0498-20 18 10, 072-509 18 10
hakan.johansson@gotlandsbolaget.se           christer.bruzelius@destinationgotland.se

Minnesceremoni Å/F Hansa

Minnesceremoni ÅF Hansa

Måndagen den 24 november är det 70 år sedan Å/F Hansa förliste 44 km norr om Stenkyrkehuk.

Detta högtidlighålls med en ceremoni ombord på resan från Nynäshamn till Visby den 24/11 som
avgår kl. 11.30.

Fartyget kommer att göra ett kort stopp vid förlisningsplatsen där kransnedläggning sker och följs av en
andaktsstund med prosten Lennart Kinnander.

Du som önskar delta i ceremonin ombord ombedes kontakta Destination Gotland på 0498-20 18 00
(vardagar 9-17).

Minnet av Å/F Hansa högtidlighålls också med en minnnesgudstjänst kl. 19.00 i Visby Domkyrka.

 

 

Delårsrapport 1 jan-31 aug 2014

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2014 i PDF-format »

Utdrag ur delårsrapporten:

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2014 – 31 december 2014
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 335 Mkr (121)
• Rörelseresultatet uppgick till 271 Mkr (125)
•Resultat efter skatt uppgick till 261 Mkr (102)

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet.
Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 271 Mkr (125). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ökade från 121 Mkr till 335 Mkr. Omsättningen var 1 356 Mkr (1 405).
Det förbättrade resultatet är främst beroende på realisationsvinst vid försäljning av fartyg med 28 Mkr samt att de orealiserade valutavinsterna för årets första åtta månader uppgått till 68 Mkr. Därutöver har även avskrivningar för befintliga fartyg minskat med 45 Mkr jämfört med föregående år.

Rederi
Koncernen äger de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann (där teknik- och bemanningsmanagement ligger hos Wisby Shipmanagement AB) samt M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya (där V.Ships UK Ltd svarar för teknik- och bemanningsmanagement). Fartygen är på 53 000 ton vardera och kommersiellt management ligger hos Hafnia Management A/S med undantag för M/T Gotland Aliya som är utchartrad på timecharter till Messrs Mansell Ltd.

Under året har två produkttankfartyg sålts, dels M/T Anna Victoria på 75 000 ton och dels M/T Wisby Wave på 7 500 ton.
Rederiet äger vidare systerfartygen M/T Alice och M/T Ami på vardera 39 000 ton som båda är bortfraktade på timecharter till Trafigura Maritime Logistics Pte med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.
Koncernen innehar 50 procent i fyra systerfartyg inom produkttank, M/T Tintomara, M/T Tambourin, M/T Amorina och M/T Allegro. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera är bortfraktade till Anglo- Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis.

Fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken där även M/S Gute varit sysselsatt som reservfartyg.

Koncernen äger fyra mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.

….

Läs hela delårsrapporten i bifogat dokument:

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2014 i PDF-format »

Årsstämmokommuniké

Årsstämma den 18 juni 2014 i Visby
Verksamheten omfattar rederirörelse i form passagerarfartyg och produkttankfartyg, där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. Rederiet bedriver även hotellverksamhet inom GotlandsResor AB.

Utdrag ur VD, Håkan Johansson anförande vid årsstämman den 18 juni 2014:
”Den viktigaste händelsen för bolaget sedan förra årets stämma är att Trafikverkets upphandling är klar och att Destination Gotland tecknat ett kontrakt att fortsätta vår trafik fram till och med januari 2027.

Det nya avtalet innehåller betydligt större operativa risker än tidigare avtal. Med större risker är det en svår uppgift att vidmakthålla lönsamhet. Aktiekursens inbyggda förväntan om bolagets framtida resultat måste värderas utifrån de betydligt större riskerna i nya avtalet.

När det gäller verksamhetsåret 2013 gav det en positiv resultatutveckling för bolaget med ett rörelseresultat på 172 mkr vilket är 40 mkr bättre än föregående år. ”

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna advokat Bill Andréasson, advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Björn Wolrath, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström samt nyvalde direktör Urban Bäckström.

Till styrelsens ordförande utsågs Urban Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna.

Utdelningen fastställdes till 4,55 kr per aktie och utbetalas genom Euroclear AB den 27 juni 2014.

För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD Rederiaktiebolaget Gotland, 0498-20 00 00