Minnesceremoni Å/F Hansa

Minnesceremoni ÅF Hansa

Måndagen den 24 november är det 70 år sedan Å/F Hansa förliste 44 km norr om Stenkyrkehuk.

Detta högtidlighålls med en ceremoni ombord på resan från Nynäshamn till Visby den 24/11 som
avgår kl. 11.30.

Fartyget kommer att göra ett kort stopp vid förlisningsplatsen där kransnedläggning sker och följs av en
andaktsstund med prosten Lennart Kinnander.

Du som önskar delta i ceremonin ombord ombedes kontakta Destination Gotland på 0498-20 18 00
(vardagar 9-17).

Minnet av Å/F Hansa högtidlighålls också med en minnnesgudstjänst kl. 19.00 i Visby Domkyrka.

 

 

Delårsrapport 1 jan-31 aug 2014

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2014 i PDF-format »

Utdrag ur delårsrapporten:

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2014 – 31 december 2014
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 335 Mkr (121)
• Rörelseresultatet uppgick till 271 Mkr (125)
•Resultat efter skatt uppgick till 261 Mkr (102)

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet.
Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 271 Mkr (125). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ökade från 121 Mkr till 335 Mkr. Omsättningen var 1 356 Mkr (1 405).
Det förbättrade resultatet är främst beroende på realisationsvinst vid försäljning av fartyg med 28 Mkr samt att de orealiserade valutavinsterna för årets första åtta månader uppgått till 68 Mkr. Därutöver har även avskrivningar för befintliga fartyg minskat med 45 Mkr jämfört med föregående år.

Rederi
Koncernen äger de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann (där teknik- och bemanningsmanagement ligger hos Wisby Shipmanagement AB) samt M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya (där V.Ships UK Ltd svarar för teknik- och bemanningsmanagement). Fartygen är på 53 000 ton vardera och kommersiellt management ligger hos Hafnia Management A/S med undantag för M/T Gotland Aliya som är utchartrad på timecharter till Messrs Mansell Ltd.

Under året har två produkttankfartyg sålts, dels M/T Anna Victoria på 75 000 ton och dels M/T Wisby Wave på 7 500 ton.
Rederiet äger vidare systerfartygen M/T Alice och M/T Ami på vardera 39 000 ton som båda är bortfraktade på timecharter till Trafigura Maritime Logistics Pte med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.
Koncernen innehar 50 procent i fyra systerfartyg inom produkttank, M/T Tintomara, M/T Tambourin, M/T Amorina och M/T Allegro. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera är bortfraktade till Anglo- Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis.

Fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken där även M/S Gute varit sysselsatt som reservfartyg.

Koncernen äger fyra mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.

….

Läs hela delårsrapporten i bifogat dokument:

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2014 i PDF-format »

Årsstämmokommuniké

Årsstämma den 18 juni 2014 i Visby
Verksamheten omfattar rederirörelse i form passagerarfartyg och produkttankfartyg, där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. Rederiet bedriver även hotellverksamhet inom GotlandsResor AB.

Utdrag ur VD, Håkan Johansson anförande vid årsstämman den 18 juni 2014:
”Den viktigaste händelsen för bolaget sedan förra årets stämma är att Trafikverkets upphandling är klar och att Destination Gotland tecknat ett kontrakt att fortsätta vår trafik fram till och med januari 2027.

Det nya avtalet innehåller betydligt större operativa risker än tidigare avtal. Med större risker är det en svår uppgift att vidmakthålla lönsamhet. Aktiekursens inbyggda förväntan om bolagets framtida resultat måste värderas utifrån de betydligt större riskerna i nya avtalet.

När det gäller verksamhetsåret 2013 gav det en positiv resultatutveckling för bolaget med ett rörelseresultat på 172 mkr vilket är 40 mkr bättre än föregående år. ”

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna advokat Bill Andréasson, advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Björn Wolrath, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström samt nyvalde direktör Urban Bäckström.

Till styrelsens ordförande utsågs Urban Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna.

Utdelningen fastställdes till 4,55 kr per aktie och utbetalas genom Euroclear AB den 27 juni 2014.

För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD Rederiaktiebolaget Gotland, 0498-20 00 00

 

 

 

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 11.00.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 juni 2014, dels anmäla sig senast torsdagen den 12 juni 2014.

Anmälan kan ske skriftligen till Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby. Vid anmälan ska anges namn och adress.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gotlandsbolaget.se.

Klicka här för att hämta fullständig kallelse till årsstämman 2014
Klicka här för att hämta fullmaktsformulär

 

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 178 Mkr (173)
  • Rörelseresultatet uppgick till 172 Mkr (132)
  • Resultat efter skatt uppgick till 133 Mkr (213)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,55 kr (4,30)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

I april 2014 ingick Destination Gotland avtal med Trafikverket om Destination Gotlands fortsatta trafik till och från Gotland under ytterligare 10 år, mellan 1 februari 2017 och 31 januari 2027.

Klicka för att ladda ner hela bokslutskommunikén

 

Destination Gotland AB fortsätter att bedriva åretrunttrafik 2017-2027 med statligt stöd

 

Vi har med glädje mottagit beskedet att Trafikverket beviljat fortsatt stöd till vår Gotlandstrafik.

Destination Gotland kommer under den nya avtalsperioden att ta på sig en större risk beträffande utvecklingen av driftskostnader, vilket endast delvis kan kompenseras genom trafikintäkterna. Även om upphandlingskraven – som vi uppfyller – medger besparingar genom längre överfartstider och mindre antal turer kommer vi att sträva efter att bedriva trafiken efter vårt nuvarande trafikupplägg.

Vårt moderbolag Rederi AB Gotland har dessutom för avsikt att beställa ett nytt fartyg med modern och miljövänlig teknik med LNG som drivmedel för att ställa till Destination Gotlands förfogande. 

Framför allt ser vi fram emot ett gott samarbete med Region Gotland för att tillsammans med övriga myndigheter möjliggöra bunkring av LNG i Visby hamn. Även om det nya fartyget har planerats och varvsförhandlingar har påbörjats för ett år sedan är leveranstiden för närvarande cirka tre år efter kontraktsteckning. Rederi AB Gotland är berett att slutförhandla med varv så snart eventuella gasleverantörer har erhållit nödvändiga tillstånd för LNG-leveranser i Visby hamn. För att möjliggöra detta är det viktigt att Visby hamnområde inte begränsas t.ex. genom pågående detaljplanändringar. Med en ökad konkurrenstrafik ökar även risken för tillbud som periodvis kan stänga Visby hamn med förödande konsekvenser för hela Gotlands försörjning. Vi hoppas därför att Regionen har förståelse för att en reservhamn behövs.

För att mildra konsekvenserna av ökade driftskostnader kommer vi att fortsätta med ytterligare drift- och organisationsförändringar. För att undvika uppsägningar kommer vi att i första hand försöka effektivisera landorganisationen genom naturliga avgångar. Ombord i fartygen kommer vi att erbjuda alla delar av besättningen s.k. årsarbetstidsavtal för att minska antalet uppsägningar och personalindragningar.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Trafikverket och övriga myndigheter.

Visby 2014-04-29
Christer Bruzelius, VD Destination Gotland AB
Tel: 070-5091810

 

Nytt datum för årsstämman i Rederi AB Gotland

Styrelsen i Rederi AB Gotland har beslutat att årsstämman 2014 kommer att äga rum onsdagen den 18 juni, kl. 11.00, på Wisby Strand i Visby.

Bokslutskommunikén  kommer att publiceras i mitten av maj 2014.

 

 

Rederi AB Gotland säljer M/T Anna Victoria

Rederi AB Gotland har sålt produkttankfartyget M/T Anna Victoria på 75 000 ton  till  Eletson Corporation, Pireus, Grekland.

Fartyget levererades till köparen den 31 januari 2014.

Anna Victoria byggdes 2004 vid Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Sydkorea för Rederi AB Gotland.

Rederi AB Gotland förvärvar 25 procent i Stockholms Reparationsvarv AB

Flygfoto av varvetRederi AB Gotland har förvärvat 25 procent av Stockholms Reparationsvarv AB med verksamhet på Beckholmen i Stockholm. Varvet som under de senare åren genomgått en omfattande miljösanering kommer att fortsätta drivas av dess huvudägare Erik Söderberg och Staffan Röberg.

”Vi har anlitat Stockholms Reparationsvarv många gånger och sett att de bedriver en mycket kompetent verksamhet. Vi ser en miljövinst i att docka fartyg i vår närhet i stället för på varv längre bort från Gotland samtidigt som det ger bättre förutsättningar att svara upp mot vår turlista i Gotlandstrafiken.” säger Håkan Johansson, VD på Rederi AB Gotland.

”Varvsön Beckholmen befinner sig i en historisk utvecklingsfas med anledning av den genomförda saneringen och den pågående detaljplanen. Rederi AB Gotland är en partner med långsiktighet, visioner och ett starkt regionalt engagemang. Med Stockholms Reparationsvarvs och Rederi AB Gotlands långa relation som grund och med sjöfartens regionala utveckling som gemensamt mål kändes det naturligt att fördjupa samarbetet med Rederi AB Gotland.” säger Erik Söderberg, VD på Stockholms Reparationsvarv AB.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland hakan.johansson@gotlandsbolaget.se 0498- 20 18 30, 070-284 50 99
Erik Söderberg, VD Stockholms Reparationsvarv AB erik@srvab.com, 070-726 75 08