Nytt datum för årsstämman i Rederi AB Gotland

Styrelsen i Rederi AB Gotland har beslutat att årsstämman 2014 kommer att äga rum onsdagen den 18 juni, kl. 11.00, på Wisby Strand i Visby.

Bokslutskommunikén  kommer att publiceras i mitten av maj 2014.

 

 

Rederi AB Gotland säljer M/T Anna Victoria

Rederi AB Gotland har sålt produkttankfartyget M/T Anna Victoria på 75 000 ton  till  Eletson Corporation, Pireus, Grekland.

Fartyget levererades till köparen den 31 januari 2014.

Anna Victoria byggdes 2004 vid Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Sydkorea för Rederi AB Gotland.

Rederi AB Gotland förvärvar 25 procent i Stockholms Reparationsvarv AB

Flygfoto av varvetRederi AB Gotland har förvärvat 25 procent av Stockholms Reparationsvarv AB med verksamhet på Beckholmen i Stockholm. Varvet som under de senare åren genomgått en omfattande miljösanering kommer att fortsätta drivas av dess huvudägare Erik Söderberg och Staffan Röberg.

”Vi har anlitat Stockholms Reparationsvarv många gånger och sett att de bedriver en mycket kompetent verksamhet. Vi ser en miljövinst i att docka fartyg i vår närhet i stället för på varv längre bort från Gotland samtidigt som det ger bättre förutsättningar att svara upp mot vår turlista i Gotlandstrafiken.” säger Håkan Johansson, VD på Rederi AB Gotland.

”Varvsön Beckholmen befinner sig i en historisk utvecklingsfas med anledning av den genomförda saneringen och den pågående detaljplanen. Rederi AB Gotland är en partner med långsiktighet, visioner och ett starkt regionalt engagemang. Med Stockholms Reparationsvarvs och Rederi AB Gotlands långa relation som grund och med sjöfartens regionala utveckling som gemensamt mål kändes det naturligt att fördjupa samarbetet med Rederi AB Gotland.” säger Erik Söderberg, VD på Stockholms Reparationsvarv AB.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland hakan.johansson@gotlandsbolaget.se 0498- 20 18 30, 070-284 50 99
Erik Söderberg, VD Stockholms Reparationsvarv AB erik@srvab.com, 070-726 75 08

Avyttrar ägarandel i M/T Visby Verity

Rederi AB Gotland med dotterbolag har i december 2013 avyttrat sin 50-procentiga ägarandel i M/T Visby Verity till Wisby Tankers AB.

Delårsrapport 1 jan – 31 aug 2013

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2013 i PDF-format »

Utdrag ur delårsrapporten:

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2013 – 31 december 2013
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 121 Mkr (95)
• Rörelseresultatet uppgick till 125 Mkr (127)
• Resultat efter skatt uppgick till 102 Mkr (69) 


Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. 
Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB. 


Resultat och omsättning

Koncernens rörelseresultat uppgick till 125 Mkr (127). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ökade från 95 Mkr till 121 Mkr. Omsättningen var 1 405 Mkr (1 324). 


Rederi

Rederiet tog i januari 2013 leverans av M/T Alice, ett 39 000 tons produkttankfartyg, från GSI-varvet i Kina. M/T Alice är tillsammans med systerfartyget M/T Ami bortfraktat på timecharterbasis till Trafigura Maritime Logistics Pte och teknik- och bemanningsmanagement för fartygen ligger hos V.Ships UK Ltd. 
Koncernen äger produkttankfartygen M/T Anna Victoria på 75 000 ton och de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann (där teknik- och bemanningsmanagement ligger hos Wisby Shipmanagement AB) samt M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya (där V.Ships UK Ltd svarar för teknik- och bemanningsmanagement). Fartygen är på 53 000 ton vardera. Kommersiellt management för M/T Anna Victoria ligger hos Straits Tankers och för resterande fartyg hos Hafnia Management A/S. 
Koncernen innehar 50 procent i fyra systerfartyg inom produkttank, M/T Tintomara, M/T Tambourin, M/T Amorina och M/T Allegro. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera är bortfraktade till Anglo- Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis. Koncernens 50-procentiga innehav i produkttankfartyget M/T Tarantella har under året sålts till Whitefin Shipping Co Ltd. 
Koncernen äger dessutom 50 procent i systerfartygen M/T Wisby Verity och M/T Wisby Wave på 7 500 ton vardera. M/T Wisby Verity är bortfraktad på bareboatbasis till Wisby Tankers AB och M/T Wisby Wave är bortfraktad på timecharterbasis till Preem. 


Rederiaktiebolaget Gotland (publ), Box 1104, 621 22 Visby

Telefon 0498-20 00 00, Telefax 0498-21 27 93, E-post rabg@gotlandsbolaget.se
www.gotlandsbolaget.se

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2013 i PDF-format »

Till aktieägare i Rederiaktiebolaget Gotland

Vi har idag glädjen att meddela att Destination Gotland AB inlämnat ett anbud på Gotlandstrafiken 2017-2027 till Trafikverket, i enlighet med dess förfrågningsunderlag och enligt den tidsfrist som sträckte sig till och med 11 november 2013. I Destination Gotlands anbud har noggrann hänsyn tagits till samtliga krav i Trafikverkets förfrågningsunderlag samtidigt som anbudet lever upp till kvalitetskraven i de Gotländska Ståndpunkterna.

Björn Wolrath,
Styrelseordförande

Håkan Johansson,
Verkställande Direktör

Årsstämmokommuniké 2013

Årsstämma den 28 maj 2013 i Visby

Utdrag ur VD, Håkan Johanssons anförande vid årsstämman den 28 maj 2013:
”Koncernens omsättning steg från 1 809 Mkr till 1 811 Mkr och balansomslutningen ökade något från 3 709 Mkr till 3 734 Mkr. Soliditeten ökade från 56,3 % till 61,4 % och det egna kapitalet från 2 088 Mkr till 2 291 Mkr. I linje med koncernens utdelningspolicy föreslår styrelsen därför en ökad utdelning från 3 kr och 90 öre till 4 kr och 30 öre.”

Ladda ner årsstämmokommuniké 2013 i PDF-format här »

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till års- stämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, tisdagen den 28 maj 2013, kl. 11.00.

Ladda ner kallelse i PDF-format »

Nytt fartygsförvärv av Rederi AB Gotland

Rederi AB Gotland med dotterbolag har förvärvat 50 procent av 50 000 tons produkttankfartyget M/T Allegro. Hon byggdes på Trogir-varvet i Kroatien och levererades den 10 december, då köpet också genomfördes. Fartyget som är MR-klassat lastar 50 000 ton och är 183 meter lång.

Övriga 50 procent av produkttankfartyget köptes av ett bolag inom Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen. Delägandeskapet med Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen är en utveckling av tidigare samarbete. Sedan tidigare har bolagen fyra samägda fartyg. M/T Allegro kommer att gå i hela världen och fraktar petroleumprodukter och kemikalier och hon kommer vara uthyrd på bareboat-basis till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland
hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Tel: 0498- 20 18 30 eller 070-284 50 99