Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND kallas härmed till årsstämma i kongresshallen, Wisby Strand i Visby, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 11.00.

Anmälan om deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 juni 2014, dels anmäla sig senast torsdagen den 12 juni 2014.

Anmälan kan ske skriftligen till Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby. Vid anmälan ska anges namn och adress.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gotlandsbolaget.se.

Klicka här för att hämta fullständig kallelse till årsstämman 2014
Klicka här för att hämta fullmaktsformulär

 

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 178 Mkr (173)
  • Rörelseresultatet uppgick till 172 Mkr (132)
  • Resultat efter skatt uppgick till 133 Mkr (213)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,55 kr (4,30)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

I april 2014 ingick Destination Gotland avtal med Trafikverket om Destination Gotlands fortsatta trafik till och från Gotland under ytterligare 10 år, mellan 1 februari 2017 och 31 januari 2027.

Klicka för att ladda ner hela bokslutskommunikén

 

Destination Gotland AB fortsätter att bedriva åretrunttrafik 2017-2027 med statligt stöd

 

Vi har med glädje mottagit beskedet att Trafikverket beviljat fortsatt stöd till vår Gotlandstrafik.

Destination Gotland kommer under den nya avtalsperioden att ta på sig en större risk beträffande utvecklingen av driftskostnader, vilket endast delvis kan kompenseras genom trafikintäkterna. Även om upphandlingskraven – som vi uppfyller – medger besparingar genom längre överfartstider och mindre antal turer kommer vi att sträva efter att bedriva trafiken efter vårt nuvarande trafikupplägg.

Vårt moderbolag Rederi AB Gotland har dessutom för avsikt att beställa ett nytt fartyg med modern och miljövänlig teknik med LNG som drivmedel för att ställa till Destination Gotlands förfogande. 

Framför allt ser vi fram emot ett gott samarbete med Region Gotland för att tillsammans med övriga myndigheter möjliggöra bunkring av LNG i Visby hamn. Även om det nya fartyget har planerats och varvsförhandlingar har påbörjats för ett år sedan är leveranstiden för närvarande cirka tre år efter kontraktsteckning. Rederi AB Gotland är berett att slutförhandla med varv så snart eventuella gasleverantörer har erhållit nödvändiga tillstånd för LNG-leveranser i Visby hamn. För att möjliggöra detta är det viktigt att Visby hamnområde inte begränsas t.ex. genom pågående detaljplanändringar. Med en ökad konkurrenstrafik ökar även risken för tillbud som periodvis kan stänga Visby hamn med förödande konsekvenser för hela Gotlands försörjning. Vi hoppas därför att Regionen har förståelse för att en reservhamn behövs.

För att mildra konsekvenserna av ökade driftskostnader kommer vi att fortsätta med ytterligare drift- och organisationsförändringar. För att undvika uppsägningar kommer vi att i första hand försöka effektivisera landorganisationen genom naturliga avgångar. Ombord i fartygen kommer vi att erbjuda alla delar av besättningen s.k. årsarbetstidsavtal för att minska antalet uppsägningar och personalindragningar.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Trafikverket och övriga myndigheter.

Visby 2014-04-29
Christer Bruzelius, VD Destination Gotland AB
Tel: 070-5091810

 

Nytt datum för årsstämman i Rederi AB Gotland

Styrelsen i Rederi AB Gotland har beslutat att årsstämman 2014 kommer att äga rum onsdagen den 18 juni, kl. 11.00, på Wisby Strand i Visby.

Bokslutskommunikén  kommer att publiceras i mitten av maj 2014.

 

 

Rederi AB Gotland säljer M/T Anna Victoria

Rederi AB Gotland har sålt produkttankfartyget M/T Anna Victoria på 75 000 ton  till  Eletson Corporation, Pireus, Grekland.

Fartyget levererades till köparen den 31 januari 2014.

Anna Victoria byggdes 2004 vid Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Sydkorea för Rederi AB Gotland.

Rederi AB Gotland förvärvar 25 procent i Stockholms Reparationsvarv AB

Flygfoto av varvetRederi AB Gotland har förvärvat 25 procent av Stockholms Reparationsvarv AB med verksamhet på Beckholmen i Stockholm. Varvet som under de senare åren genomgått en omfattande miljösanering kommer att fortsätta drivas av dess huvudägare Erik Söderberg och Staffan Röberg.

”Vi har anlitat Stockholms Reparationsvarv många gånger och sett att de bedriver en mycket kompetent verksamhet. Vi ser en miljövinst i att docka fartyg i vår närhet i stället för på varv längre bort från Gotland samtidigt som det ger bättre förutsättningar att svara upp mot vår turlista i Gotlandstrafiken.” säger Håkan Johansson, VD på Rederi AB Gotland.

”Varvsön Beckholmen befinner sig i en historisk utvecklingsfas med anledning av den genomförda saneringen och den pågående detaljplanen. Rederi AB Gotland är en partner med långsiktighet, visioner och ett starkt regionalt engagemang. Med Stockholms Reparationsvarvs och Rederi AB Gotlands långa relation som grund och med sjöfartens regionala utveckling som gemensamt mål kändes det naturligt att fördjupa samarbetet med Rederi AB Gotland.” säger Erik Söderberg, VD på Stockholms Reparationsvarv AB.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland hakan.johansson@gotlandsbolaget.se 0498- 20 18 30, 070-284 50 99
Erik Söderberg, VD Stockholms Reparationsvarv AB erik@srvab.com, 070-726 75 08

Avyttrar ägarandel i M/T Visby Verity

Rederi AB Gotland med dotterbolag har i december 2013 avyttrat sin 50-procentiga ägarandel i M/T Visby Verity till Wisby Tankers AB.

Delårsrapport 1 jan – 31 aug 2013

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2013 i PDF-format »

Utdrag ur delårsrapporten:

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2013 – 31 december 2013
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 121 Mkr (95)
• Rörelseresultatet uppgick till 125 Mkr (127)
• Resultat efter skatt uppgick till 102 Mkr (69) 


Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. 
Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB. 


Resultat och omsättning

Koncernens rörelseresultat uppgick till 125 Mkr (127). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ökade från 95 Mkr till 121 Mkr. Omsättningen var 1 405 Mkr (1 324). 


Rederi

Rederiet tog i januari 2013 leverans av M/T Alice, ett 39 000 tons produkttankfartyg, från GSI-varvet i Kina. M/T Alice är tillsammans med systerfartyget M/T Ami bortfraktat på timecharterbasis till Trafigura Maritime Logistics Pte och teknik- och bemanningsmanagement för fartygen ligger hos V.Ships UK Ltd. 
Koncernen äger produkttankfartygen M/T Anna Victoria på 75 000 ton och de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann (där teknik- och bemanningsmanagement ligger hos Wisby Shipmanagement AB) samt M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya (där V.Ships UK Ltd svarar för teknik- och bemanningsmanagement). Fartygen är på 53 000 ton vardera. Kommersiellt management för M/T Anna Victoria ligger hos Straits Tankers och för resterande fartyg hos Hafnia Management A/S. 
Koncernen innehar 50 procent i fyra systerfartyg inom produkttank, M/T Tintomara, M/T Tambourin, M/T Amorina och M/T Allegro. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera är bortfraktade till Anglo- Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis. Koncernens 50-procentiga innehav i produkttankfartyget M/T Tarantella har under året sålts till Whitefin Shipping Co Ltd. 
Koncernen äger dessutom 50 procent i systerfartygen M/T Wisby Verity och M/T Wisby Wave på 7 500 ton vardera. M/T Wisby Verity är bortfraktad på bareboatbasis till Wisby Tankers AB och M/T Wisby Wave är bortfraktad på timecharterbasis till Preem. 


Rederiaktiebolaget Gotland (publ), Box 1104, 621 22 Visby

Telefon 0498-20 00 00, Telefax 0498-21 27 93, E-post rabg@gotlandsbolaget.se
www.gotlandsbolaget.se

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2013 i PDF-format »

Till aktieägare i Rederiaktiebolaget Gotland

Vi har idag glädjen att meddela att Destination Gotland AB inlämnat ett anbud på Gotlandstrafiken 2017-2027 till Trafikverket, i enlighet med dess förfrågningsunderlag och enligt den tidsfrist som sträckte sig till och med 11 november 2013. I Destination Gotlands anbud har noggrann hänsyn tagits till samtliga krav i Trafikverkets förfrågningsunderlag samtidigt som anbudet lever upp till kvalitetskraven i de Gotländska Ståndpunkterna.

Björn Wolrath,
Styrelseordförande

Håkan Johansson,
Verkställande Direktör