Ny styrelseordförande i Rederi AB Gotland och Destination Gotland AB

Urban Bäckström har av personliga skäl valt att lämna sina uppdrag som styrelseordförande och ledamot i styrelserna för Rederi AB Gotland och Destination Gotland AB.

Undertecknad, som är styrelseledamot i Rederi AB Gotland sedan 1996 och varit vice ordförande sedan 2002 samt är styrelseordförande i Gotland Tankers AB, tar över ordförandeposten i Rederi AB Gotland.

Håkan Johansson, VD i Rederi AB Gotland, tar över som styrelseordförande i Destination Gotland AB.

Detta gäller från och med 9 juli 2018.

– Vi vill tacka Urban för hans goda insatser och samarbete under de gångna åren, säger Ann-Marie Åström.

Visby den 9 juli 2018
Ann-Marie Åström
Styrelseordförande

Kontaktpersoner:
Håkan Johansson, 070-284 50 99
VD, Rederi AB Gotland

Ann-Marie Åström, 070-790 00 75
Styrelseordförande, Rederi AB Gotland

Årsstämmokommuniké

Årsstämmokommuniké – Rederi AB Gotland

Årsstämma den 30 maj 2018 i Visby

Årsstämman hölls den 30 maj 2018 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna direktör Urban Bäckström, advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, direktör Jan-Eric Nilsson, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström  Till styrelsens ordförande utsågs Urban Bäckström och till vice ordförande Ann-Marie Åström.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Utdelningen fastställdes till 7,00 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 7 juni 2018.

Vd, Håkan Johansson kommenterade i sitt anförande att 2017 var resultatmässigt det starkaste verksamhetsåret någonsin. Resultatet bygger framförallt på att Destination Gotland haft rekordmånga resenärer och att oljepriset var lägre än förväntat. Vi ser 2017 års resultat som ett kvitto på att vi är på rätt väg.

 

Bolagets viktigaste uppgift är att långsiktigt säkra en trygg, modern och hållbar Gotlandstrafik som är tillgänglig för alla. Vi investerar idag tre miljarder kronor i nya färjor men det kommer inte vara tillräckligt när vi tittar framåt.

Tittar vi på längre sikt har vi under året genomfört ett omfattande arbete med en strategiplan som tar sikte mot kommande upphandling av Gotlandstrafiken, då vi måste ha konkurrenskraft att möta anbud från europeiska rederier med lägre kostnader. Strategiplanen innebär en tydligare koncentration på vår kärnverksamhet, Gotlandstrafiken.

Ladda ner som PDF här

M/S Visborg

Första provturen är avklarad och utvärderas nu inför nya tester till sjöss. Varvet har informerat att fartyget beräknas kunna levereras i juli. Med hänsyn till transport från Kina och anpassningar i Sverige förväntas fartyget kunna sättas in i Destination Gotlands trafik efter sommaren. Kapaciteten hos Destination Gotland påverkas inte då den befintliga fartygsflottan lagts upp i bokningsbar turlista som medger att det nya fartyget kan fasas in när så blir lämpligt och då ersätta ett annat fartyg. Under tiden överträffar Destination Gotland avtalsenlig kapacitet. Förseningen beror främst på att varvet under projektets gång flyttat från sin tidigare plats till ett nybyggt varv utanför Guangzhou.

På bilderna från provturen framgår att arbete på fartyget återstår, bl.a. målningsarbete och skorstenens slutliga färg.

Sjösättning av fartyg nr 2

Måndagen den 24 juli 2017 sjösattes det andra av två systerfartyg som Rederi AB Gotland beställt på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Thjelvar men har ännu inte döpts. Fartyget har s k dual-fuel maskin med möjlighet att operera på kyld naturgas (LNG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.

Rederi AB Gotland övertar skärgårdstrafiken i egen regi

Skärgårdsbolaget som under namnet TRSM vann den senaste upphandlingen av skärgårdstrafiken i Södra mellanskärgården har begärts i likvidation, då bolagets ekonomiska ställning visar ett underskott och övriga ägare genom att begära bolaget i likvidation deklarerat att de inte vill stötta med de tillskott som krävs. Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting har i den uppkomna situationen begärt att trafikuppdraget tas över av Rederi AB Gotland, fram till dess att en ny upphandling kan genomföras. Rederi AB Gotland har accepterat denna begäran. Trafikförvaltningen och Rederi AB Gotland tar därmed tillsammans ansvar för att den dagliga trafiken kan upprätthållas utan några avbrott och för att skapa trygghet för alla medarbetarna inom trafiken.

”Utifrån vår erfarenhet av Gotlandstrafiken ända sedan vi bildades 1865 som Sveriges äldsta passagerarrederi och vår tydliga insikt om kommunikationernas betydelse för samhällsutvecklingen, tar vi tillsammans med SLL ansvar för trafiken” säger Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland.

”Rederi AB Gotland har bidragit starkt till sjöfartskunnandet i trafiken och klarat ut förtroendekrisen för den tidigare bolagsledningen på ett bra sätt. Vi ser positivt på att de nu tar ett helhetsansvar för verksamheten” säger de fackliga ombuden Kenneth Österlund från SEKO och Daniel Almgren från SBF.

Kontaktperson: VD, Håkan Johansson, 0498-20 10 29

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »

Sjösättning av LNG-färjan

Fredagen den 18 november 2016 sjösattes Rederi AB Gotlands LNG RoPax-färja på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Visborg men har ännu inte döpts. Leverans beräknas att ske under 2017. Fartyget har s k dual-fuel maskin med möjlighet att operera på kyld naturgas (LNG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 – 31 december 2015

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 441 Mkr (329)
Rörelseresultatet uppgick till 462 Mkr (250)
Resultat efter skatt uppgick till 360 Mkr (258)
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,80 kr (5,10 samt en extra utdelning om 1,50 till följd av bolagets 150-års jubileum)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Läs hela bokslutskommunikén här

Rederi AB Gotland går in i skärgårdstrafik

Gotlandsbolaget har förvärvat 51 procent av aktiekapitalet i TRSM Group 1 AB. TRSM fick i november 2015 Stockholms läns landstings uppdrag att driva delar av Skärgårdstrafiken framöver.

Genom att Gotlandsbolaget med sin långa historia som rederi blir huvudägare får TRSM möjlighet att renodla verksamheten till att omfatta enbart skärgårdstrafik. Bolaget byter också namn till Skärgårdsbolaget AB.

  • -Det är väldigt positivt att få Gotlandsbolaget som ägare. De tillför stor rutin och kompetens. Genom att få ta del av deras kunskap och utveckling kommer vi att kunna erbjuda en ännu bättre tjänst till trafikanter och beställare samt bidra till ett gott samarbete med övriga operatörer och våra anställda, säger TRSM:s VD Anette Schilde.
  • -Skärgårdstrafiken är viktig för hela regionen och jag är glad att Gotlandsbolaget på detta sätt kan bidra med vår långa erfarenhet och skapa stabilitet och sammanhållning, säger tillträdande styrelseordförande Jan-Eric Nilsson

Det är bland annat det förre huvudägaren Mikael Fahlander som säljer sin andel i företaget till Gotlandsbolaget.

Den nya styrelsen i Skärgårdsbolaget kommer att bestå av Jan-Eric Nilsson, ordf, Henrik Cars, Björn Wolrath, Ann-Marie Åström , Håkan Johansson samt TRSM:s grundare Anette Schilde och Paul Ekvall. TRSM:s VD Anette Schilde fortsätter som VD i det nya bolaget.

TRSM Group AB kör sedan Maj 2015 Air Shuttle Flygbussar mellan Stockholm och Arlanda. I november 2015 tilldelades TRSM Group skärgårdsdriften av delområde B och D av SLL.

För ytterligare information kontakta:

Anette Schilde, VD TRSM Group AB

Tel dir 0735005149

Ladda ner hela pressmeddelandet här

Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2015

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 374 Mkr (335)
  • Rörelseresultatet uppgick till 381 Mkr (271)
  • Resultat efter skatt uppgick till 304 Mkr (261)  

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Läs hela delårsrapporten här

Framtidens miljöförbättrade fartyg

Rederi AB Gotland investerar ytterligare i framtidens miljöförbättrade fartyg. Rederi AB Gotland har tecknat kontrakt med GSI-varvet i Kina för ytterligare ett passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare. Beställningen innebär att Rederi AB Gotland utnyttjar sin option att beställa ett systerfartyg till det första fartyget vars kontrakt offentliggjordes hösten 2014. Båda fartygen kommer att kunna drivas med kyld naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring.

Under designarbetet har mycket arbete lagts på att skapa optimala skrovlinjer med bästa möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan.

De båda fartygen beräknas levereras under 2017 och 2018.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »