M/S Visborg

Första provturen är avklarad och utvärderas nu inför nya tester till sjöss. Varvet har informerat att fartyget beräknas kunna levereras i juli. Med hänsyn till transport från Kina och anpassningar i Sverige förväntas fartyget kunna sättas in i Destination Gotlands trafik efter sommaren. Kapaciteten hos Destination Gotland påverkas inte då den befintliga fartygsflottan lagts upp i bokningsbar turlista som medger att det nya fartyget kan fasas in när så blir lämpligt och då ersätta ett annat fartyg. Under tiden överträffar Destination Gotland avtalsenlig kapacitet. Förseningen beror främst på att varvet under projektets gång flyttat från sin tidigare plats till ett nybyggt varv utanför Guangzhou.

På bilderna från provturen framgår att arbete på fartyget återstår, bl.a. målningsarbete och skorstenens slutliga färg.

Sjösättning av fartyg nr 2

Måndagen den 24 juli 2017 sjösattes det andra av två systerfartyg som Rederi AB Gotland beställt på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Thjelvar men har ännu inte döpts. Fartyget har s k dual-fuel maskin med möjlighet att operera på kyld naturgas (LNG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.

Rederi AB Gotland övertar skärgårdstrafiken i egen regi

Skärgårdsbolaget som under namnet TRSM vann den senaste upphandlingen av skärgårdstrafiken i Södra mellanskärgården har begärts i likvidation, då bolagets ekonomiska ställning visar ett underskott och övriga ägare genom att begära bolaget i likvidation deklarerat att de inte vill stötta med de tillskott som krävs. Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting har i den uppkomna situationen begärt att trafikuppdraget tas över av Rederi AB Gotland, fram till dess att en ny upphandling kan genomföras. Rederi AB Gotland har accepterat denna begäran. Trafikförvaltningen och Rederi AB Gotland tar därmed tillsammans ansvar för att den dagliga trafiken kan upprätthållas utan några avbrott och för att skapa trygghet för alla medarbetarna inom trafiken.

”Utifrån vår erfarenhet av Gotlandstrafiken ända sedan vi bildades 1865 som Sveriges äldsta passagerarrederi och vår tydliga insikt om kommunikationernas betydelse för samhällsutvecklingen, tar vi tillsammans med SLL ansvar för trafiken” säger Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland.

”Rederi AB Gotland har bidragit starkt till sjöfartskunnandet i trafiken och klarat ut förtroendekrisen för den tidigare bolagsledningen på ett bra sätt. Vi ser positivt på att de nu tar ett helhetsansvar för verksamheten” säger de fackliga ombuden Kenneth Österlund från SEKO och Daniel Almgren från SBF.

Kontaktperson: VD, Håkan Johansson, 0498-20 10 29

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »

Sjösättning av LNG-färjan

Fredagen den 18 november 2016 sjösattes Rederi AB Gotlands LNG RoPax-färja på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Visborg men har ännu inte döpts. Leverans beräknas att ske under 2017. Fartyget har s k dual-fuel maskin med möjlighet att operera på kyld naturgas (LNG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 – 31 december 2015

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 441 Mkr (329)
Rörelseresultatet uppgick till 462 Mkr (250)
Resultat efter skatt uppgick till 360 Mkr (258)
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,80 kr (5,10 samt en extra utdelning om 1,50 till följd av bolagets 150-års jubileum)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Läs hela bokslutskommunikén här

Rederi AB Gotland går in i skärgårdstrafik

Gotlandsbolaget har förvärvat 51 procent av aktiekapitalet i TRSM Group 1 AB. TRSM fick i november 2015 Stockholms läns landstings uppdrag att driva delar av Skärgårdstrafiken framöver.

Genom att Gotlandsbolaget med sin långa historia som rederi blir huvudägare får TRSM möjlighet att renodla verksamheten till att omfatta enbart skärgårdstrafik. Bolaget byter också namn till Skärgårdsbolaget AB.

  • -Det är väldigt positivt att få Gotlandsbolaget som ägare. De tillför stor rutin och kompetens. Genom att få ta del av deras kunskap och utveckling kommer vi att kunna erbjuda en ännu bättre tjänst till trafikanter och beställare samt bidra till ett gott samarbete med övriga operatörer och våra anställda, säger TRSM:s VD Anette Schilde.
  • -Skärgårdstrafiken är viktig för hela regionen och jag är glad att Gotlandsbolaget på detta sätt kan bidra med vår långa erfarenhet och skapa stabilitet och sammanhållning, säger tillträdande styrelseordförande Jan-Eric Nilsson

Det är bland annat det förre huvudägaren Mikael Fahlander som säljer sin andel i företaget till Gotlandsbolaget.

Den nya styrelsen i Skärgårdsbolaget kommer att bestå av Jan-Eric Nilsson, ordf, Henrik Cars, Björn Wolrath, Ann-Marie Åström , Håkan Johansson samt TRSM:s grundare Anette Schilde och Paul Ekvall. TRSM:s VD Anette Schilde fortsätter som VD i det nya bolaget.

TRSM Group AB kör sedan Maj 2015 Air Shuttle Flygbussar mellan Stockholm och Arlanda. I november 2015 tilldelades TRSM Group skärgårdsdriften av delområde B och D av SLL.

För ytterligare information kontakta:

Anette Schilde, VD TRSM Group AB

Tel dir 0735005149

Ladda ner hela pressmeddelandet här

Delårsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2015

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 374 Mkr (335)
  • Rörelseresultatet uppgick till 381 Mkr (271)
  • Resultat efter skatt uppgick till 304 Mkr (261)  

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Läs hela delårsrapporten här

Framtidens miljöförbättrade fartyg

Rederi AB Gotland investerar ytterligare i framtidens miljöförbättrade fartyg. Rederi AB Gotland har tecknat kontrakt med GSI-varvet i Kina för ytterligare ett passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare. Beställningen innebär att Rederi AB Gotland utnyttjar sin option att beställa ett systerfartyg till det första fartyget vars kontrakt offentliggjordes hösten 2014. Båda fartygen kommer att kunna drivas med kyld naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring.

Under designarbetet har mycket arbete lagts på att skapa optimala skrovlinjer med bästa möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan.

De båda fartygen beräknas levereras under 2017 och 2018.

Ladda ner pressmeddelandet i PDF-format »

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 329 Mkr (178).
Rörelseresultatet uppgick till 250 Mkr (172).
Resultat efter skatt uppgick till 258 Mkr (133).
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,10 kr (4,55) och en extra utedelning med anledning av bolagets 150-års jubileum om 1,50 kr. Sammanlagd utdelning 6,60 kr.

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Läs hela bokslutskommunikén här

Delårsrapport 1 jan-31 aug 2014

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2014 i PDF-format »

Utdrag ur delårsrapporten:

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2014 – 31 december 2014
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 335 Mkr (121)
• Rörelseresultatet uppgick till 271 Mkr (125)
•Resultat efter skatt uppgick till 261 Mkr (102)

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet.
Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 271 Mkr (125). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ökade från 121 Mkr till 335 Mkr. Omsättningen var 1 356 Mkr (1 405).
Det förbättrade resultatet är främst beroende på realisationsvinst vid försäljning av fartyg med 28 Mkr samt att de orealiserade valutavinsterna för årets första åtta månader uppgått till 68 Mkr. Därutöver har även avskrivningar för befintliga fartyg minskat med 45 Mkr jämfört med föregående år.

Rederi
Koncernen äger de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann (där teknik- och bemanningsmanagement ligger hos Wisby Shipmanagement AB) samt M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya (där V.Ships UK Ltd svarar för teknik- och bemanningsmanagement). Fartygen är på 53 000 ton vardera och kommersiellt management ligger hos Hafnia Management A/S med undantag för M/T Gotland Aliya som är utchartrad på timecharter till Messrs Mansell Ltd.

Under året har två produkttankfartyg sålts, dels M/T Anna Victoria på 75 000 ton och dels M/T Wisby Wave på 7 500 ton.
Rederiet äger vidare systerfartygen M/T Alice och M/T Ami på vardera 39 000 ton som båda är bortfraktade på timecharter till Trafigura Maritime Logistics Pte med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.
Koncernen innehar 50 procent i fyra systerfartyg inom produkttank, M/T Tintomara, M/T Tambourin, M/T Amorina och M/T Allegro. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera är bortfraktade till Anglo- Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis.

Fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken där även M/S Gute varit sysselsatt som reservfartyg.

Koncernen äger fyra mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.

….

Läs hela delårsrapporten i bifogat dokument:

Ladda ner delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2014 i PDF-format »