Inlägg av rasmus

Historiskt fartygsdop i Visby och en stolt namntradition sedan 1865!

  I samband med det andra nybyggda LNG-fartyget för Gotlandstrafikens premiär anlöp till Gotland kommer för första gången i modern tid Rederi AB Gotland hålla ett fartygsdop i hemmahamnen Visby. Fartyget med arbetsnamnet M/S Thjelvar ankom till Landskrona och Öresundsvarvet i dagarna för att förberedas för verksamheten i Destination Gotland. Fartyget planeras angöra Visby i […]

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Rederiaktiebolaget Gotlands 153:e verksamhetsår • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 508 Mkr (438) • Rörelseresultatet uppgick till 551 Mkr (418) • Resultat efter skatt uppgick till 330 Mkr (343) • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr (6,40) Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers […]

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017

Ladda ner hela delårsrapporten här › Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2017 – 31 december 2017 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 304 Mkr (382) • Rörelseresultatet uppgick till 327 Mkr (374) • Resultat efter skatt uppgick till 232 Mkr (298) Allmänt Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar […]

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Rederiaktiebolaget Gotlands 152:a verksamhetsår. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 438 Mkr (441). Rörelseresultatet uppgick till 418 Mkr (462). Resultat efter skatt uppgick till 343 Mkr (360). Styrelsen föreslår en utdelning om 6,40 kr (5,80).

Rederi AB Gotland övertar skärgårdstrafiken i egen regi

Skärgårdsbolaget som under namnet TRSM vann den senaste upphandlingen av skärgårdstrafiken i Södra mellanskärgården har begärts i likvidation, då bolagets ekonomiska ställning visar ett underskott och övriga ägare genom att begära bolaget i likvidation deklarerat att de inte vill stötta med de tillskott som krävs.

Sjösättning av LNG-färjan

Fredagen den 18 november 2016 sjösattes Rederi AB Gotlands LNG RoPax-färja på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Visborg men har ännu inte döpts. Leverans beräknas att ske under 2017. Fartyget har s k dual-fuel maskin med möjlighet att operera på kyld naturgas (LNG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.