Inlägg av Siv Olofsson

Gotland Tankers avvecklar VD-roll

Rederi AB Gotland har sedan några år en fastslagen strategisk inriktning att expandera kärnverksamheten inom färjetrafik och närliggande industriell sjöfart. De senaste åren har koncernen investerat kraftigt i två nya LNG/LBG drivna färjor för Gotlandstrafiken, varit involverade i nybyggnadsprojekt och chartrat ut RoPax-fartyg samt under 2021 även startat en ny färjelinje i Östersjön. Samtidigt har […]

Färjelinjen Hansa Destinations invigd

Ikväll kl. 19.00 avgår Hansa Destinations för första gången från Nynäshamn till Rostock i norra Tyskland. Miljö- och klimatminister Per Bolund deltog vid dagens invigningsceremoni i Nynäshamn. Med den nya färjelinjen ger Rederi AB Gotland och Hansa Destinations både gods och passagerare ett ytterligare transportalternativ och möjliggör för minskade utsläpp med minst 20 procent genom […]

Rederi AB Gotlands nya färjelinje Hansa Destinations startar i slutet av augusti

Rederi AB Gotlands nya färjelinje Hansa Destinations startar i slutet av augusti och kommer att transportera både gods och passagerare mellan Nynäshamn i Sverige och Rostock i Tyskland. Den nya linjen ger kunder ytterligare ett transportalternativ och möjliggör för minskade utsläpp genom överflyttning av gods från land till sjö. I ett första steg trafikeras linjen […]

Årsstämmokommuniké

Årsstämmokommuniké – Rederi AB Gotland Årsstämma den 2 juni 2021 i Visby   Årsstämman hölls den 2 juni 2021 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog endast ett mindre antal av bolagets ca 3 000 aktieägare. Flertalet aktieägare hade avstått från stämman på grund av rådande coronapandemi. Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och […]

Rederi AB Gotland startar teknikbolaget Gotland Tech Development

Rederi AB Gotland startar ett teknikutvecklingsbolag som får namnet Gotland Tech Development. Det nya bolaget ska driva på utvecklingen mot mer hållbara tekniklösningar och ett sjötransportsystem utan koldioxidutsläpp. Bolaget har målsättningen att arbeta partnerbaserat med fokus på ny teknikutveckling för maritima näringar, men kommer även att titta på bredare samarbeten inom transport, energi- och bränsleområdet. […]

Anders Boman blir COO för Rederi AB Gotland

Anders Boman tillträder en nyinrättad roll som Chief Operating Officer i Rederi AB Gotland. Rollen spänner över de olika verksamheterna inom koncernen och omfattar färjetrafik, produkttanksjöfart, reparationsvarv och hotellrörelse och därtill hörande kringverksamhet. Anders Boman kommer från en lång karriär hos Walleniusrederierna där han var CEO/VD för Wallenius Lines under 2010 – 2017 fram till […]

Kraftigt försämrat resultat när resandet minskade i spåren av pandemin

2020 var ett utmanande år för Rederi AB Gotland, och det märks tydligt i det ekonomiska resultatet som påverkats negativt jämfört med 2019, även om försämringen minskats genom reavinster från fartygsförsäljningar. Samtidigt har Rederi AB Gotland med dotterbolag fortsatt investera i omställningen mot en mer hållbar sjöfart. Destination Gotland har lanserat en ny klimatfärdplan för […]

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020 Rederiaktiebolaget Gotlands 156:e verksamhetsår  Omsättningen minskade från 2 716 Mkr till 2 011 Mkr. Rörelseresultatet minskade från 506 Mkr till 142 Mkr Resultatet efter finansiella poster minskade från 403 till 159 Mkr Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kr per aktie (0,00 kr)  Allmänt Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse […]

Rederi AB Gotland planerar för en ny färjelinje mellan Nynäshamn och Tyskland

För att minska utsläppen från inrikestransporter och samtidigt föra Sverige närmare kontinenten planerar Rederi AB Gotland för en ny färjelinje, under arbetsnamnet Hansalinjen. Den nya rutten kan komma att trafikera Rostock, Tyskland, och Nynäshamn, med möjlighet för vissa turer att angöra Visby hamn. Rederi AB Gotland har tilldelats ekobonus från Regeringen med syfte att flytta […]