Inlägg av Siv Olofsson

Försäljning av servicefartyg

Rederi AB Gotland har sålt servicefartygen Accomplisher, Attender, Advancer, Discoverer och Developer till Northern Offshore Services A/S. Efter försäljningen har bolaget i sin ägo tre servicefartyg, varav två är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa och ett tjänstgör som ambulansfartyg i Göteborgs skärgård.

Fartygsleverans

M/s Thjelvar levererades till Rederi AB Gotland den 30 december 2019. Fartyget är systerfartyg till m/s Visborg som levererades i december 2018. Båda fartygen är byggda på GSI-varvet i Kina. Hemfärden från Guangzhou, Kina beräknas påbörjas under första hälften av januari. När fartyget kommer till Sverige kommer hon att gå till varv för kompletterande utrustning. […]

Till Minne av Å/F Hansa

Söndagen den 24 november är det 75 år sedan ångfartyget Hansa förliste 44 km norr om Stenkyrkehuk. Detta högtidlighålls med en ceremoni ombord på turen från Nynäshamn till Visby den 24 november som avgår kl. 11.45. Fartyget kommer att göra ett kort stopp vid förlisningsplatsen där kransnedläggning sker och följs av andaktsstund med biskop em […]

Delårsrapport 1/1 – 31/8 2019

Hämta  hela delårsrapporten här Resultatet efter finansiella poster uppgick till 288 Mkr (277) Rörelseresultatet uppgick till 381 Mkr (329) Resultat efter skatt uppgick till 202 Mkr (202) Allmänt Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB […]

Skärgårdstrafiken

Sedan år 2016 har Rederi AB Gotland, genom det helägda dotterbolaget Skärgårdsbolaget AB, bedrivit skärgårdstrafik i mellersta skärgården i Stockholm. Stockholms Läns Landsting har upphandlat en ny operatör som övertog uppdraget den 1 oktober 2019.

Försäljning av tankfartyg

Rederi AB Gotland har genom dotterbolagen Rederi AB Torsburgen och Rederi AB Ljugarn sålt och levererat produkttankfartyget ”ALICE” (byggt 2013) till det italienska rederiet Amoretti Armatori Group.  

Årsstämmokommuniké 2019

Årsstämman hölls den 4 juni 2019 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare. Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn […]

Jan-Eric Nilsson utnämns till kommendör inom Försvarsmakten

Med inriktning mot återuppbyggnad av totalförsvaret har Jan-Eric Nilsson erbjudits och accepterat en anställning vid Ledningsstaben i Försvarsmaktens högkvarter. Med anställningen tilldelas Jan-Eric Nilsson, som är mariningenjör i grunden, kommendörs grad. “Det gradvis försämrade säkerhetspolitiska läget i kombination med decennier av nedmontering av landets totalförsvar gör uppdraget både angeläget och prioriterat. Under samma tidsperiod har […]