Inlägg av Siv Olofsson

Försäljning av tankfartyg

Rederi AB Gotland har genom dotterbolagen Rederi AB Torsburgen och Rederi AB Ljugarn sålt och levererat produkttankfartyget ”ALICE” (byggt 2013) till det italienska rederiet Amoretti Armatori Group.  

Årsstämmokommuniké 2019

Årsstämman hölls den 4 juni 2019 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare. Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn […]

Jan-Eric Nilsson utnämns till kommendör inom Försvarsmakten

Med inriktning mot återuppbyggnad av totalförsvaret har Jan-Eric Nilsson erbjudits och accepterat en anställning vid Ledningsstaben i Försvarsmaktens högkvarter. Med anställningen tilldelas Jan-Eric Nilsson, som är mariningenjör i grunden, kommendörs grad. “Det gradvis försämrade säkerhetspolitiska läget i kombination med decennier av nedmontering av landets totalförsvar gör uppdraget både angeläget och prioriterat. Under samma tidsperiod har […]

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Rederiaktiebolaget Gotlands 154:e verksamhetsår  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 270 Mkr (508) Rörelseresultatet uppgick till 332 Mkr (551) Resultat efter skatt uppgick till 208 Mkr (324) Styrelsen föreslår en utdelning om 7,40 kr (7,00) Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. […]

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018

Hämta hela delårsrapporten här Resultatet efter finansiella poster uppgick till 277 Mkr (304) Rörelseresultatet uppgick till 329 Mkr (327) Resultat efter skatt uppgick till 202 Mkr (232)  Allmänt Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB […]

Ny styrelseordförande i Rederi AB Gotland och Destination Gotland AB

Urban Bäckström har av personliga skäl valt att lämna sina uppdrag som styrelseordförande och ledamot i styrelserna för Rederi AB Gotland och Destination Gotland AB. Undertecknad, som är styrelseledamot i Rederi AB Gotland sedan 1996 och varit vice ordförande sedan 2002 samt är styrelseordförande i Gotland Tankers AB, tar över ordförandeposten i Rederi AB Gotland. […]

Årsstämmokommuniké

Årsstämmokommuniké – Rederi AB Gotland Årsstämma den 30 maj 2018 i Visby Årsstämman hölls den 30 maj 2018 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare. Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det […]

M/S Visborg

Första provturen är avklarad och utvärderas nu inför nya tester till sjöss. Varvet har informerat att fartyget beräknas kunna levereras i juli. Med hänsyn till transport från Kina och anpassningar i Sverige förväntas fartyget kunna sättas in i Destination Gotlands trafik efter sommaren. Kapaciteten hos Destination Gotland påverkas inte då den befintliga fartygsflottan lagts upp […]

Sjösättning av fartyg nr 2

Måndagen den 24 juli 2017 sjösattes det andra av två systerfartyg som Rederi AB Gotland beställt på GSI-varvet i Kina. Fartyget har arbetsnamnet M/S Thjelvar men har ännu inte döpts. Fartyget har s k dual-fuel maskin med möjlighet att operera på kyld naturgas (LNG), vilket reducerar koldioxidutsläppen med cirka 20 procent.

Kommuniké från Årsstämman 31 maj 2017

Årsstämman hölls den 31 maj 2017 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare. VD informerade mer ingående kring nybyggnation av fartyg för Gotlandstrafiken som han benämnde ”Det viktigaste vi håller på med nu”. Det första fartyget sjösattes den 18 november 2016 och är helt och hållet anpassad för […]