Gotland Tankers avvecklar VD-roll

Rederi AB Gotland har sedan några år en fastslagen strategisk inriktning att expandera kärnverksamheten inom färjetrafik och närliggande industriell sjöfart. De senaste åren har koncernen investerat kraftigt i två nya LNG/LBG drivna färjor för Gotlandstrafiken, varit involverade i nybyggnadsprojekt och chartrat ut RoPax-fartyg samt under 2021 även startat en ny färjelinje i Östersjön. Samtidigt har innehavet inom produkttank på några års sikt halverats. Som ett led i detta har styrelsen för Gotland Tankers beslutat genomföra en förändring genom att avveckla VD-rollen för bolaget. Detta innebär att VD Jonas Kamstedt lämnar bolaget. Jonas kommer vara verksamheten tillgänglig under sin uppsägningstid.

 

Färjelinjen Hansa Destinations invigd

Ikväll kl. 19.00 avgår Hansa Destinations för första gången från Nynäshamn till Rostock i norra Tyskland. Miljö- och klimatminister Per Bolund deltog vid dagens invigningsceremoni i Nynäshamn.

Med den nya färjelinjen ger Rederi AB Gotland och Hansa Destinations både gods och passagerare ett ytterligare transportalternativ och möjliggör för minskade utsläpp med minst 20 procent genom en överflyttning av gods från land till sjö.

– Det känns väldigt spännande att vi nu är igång med vår nya färjelinje Hansa Destinations. Med Hansa Destinations får kunder nu ännu ett alternativ att frakta gods mellan Stockholmsregionen och norra Tyskland. När den nya linjen är fullt utvecklad kommer vi kunna förflytta över 75 000 lastbilar från land till hav årligen, vilket kommer minska utsläppen från transporterna, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

För att inviga den nya färjelinjen anordnades en invigningsceremoni i Nynäshamns färjeterminal. Vid ceremonin deltog bland andra Per Bolund, vice statsminister och miljö- och klimatminister, Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart och ekobonus på Trafikverket, Fredrik Lindstål (C), styrelseordförande för Stockholms Hamnar och Harry Bouveng, Kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn kommun.

-Satsningar som Hansa Destinations leder till direkta minskningar av utsläppen samtidigt som det bidrar till andra positiva klimateffekter. Den här typen av samarbeten mellan det privata och offentliga kommer vara avgörande för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna, säger Per Bolund.

-Hansa Destinations är ett av fyra projekt som har beviljats ekobonus. Förflyttningen av transporter från land till sjöss medför en betydande miljönytta, minskad trängsel och till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn, säger Pia Berglund.

-Med Hansa Destinations spelar Nynäshamn en ännu viktigare roll för att knyta ihop Stockholmsregionen med kontinenten. Stockholms Hamnar skapar ett nytt nav för godstrafiken till och från Sverige, säger Fredrik Lindstål.

Om Hansa Destinations

Den nya färjelinjen Hansa Destinations är en del av Rederi AB Gotlands satsning på mer miljövänliga transportlösningar inom sjöfart. Tidigare i år lanserades en klimatfärdplan för Destination Gotland liksom bolaget Gotland Tech Development med uppgift att driva teknisk utveckling mot en hållbar sjöfart.

Genom satsningen möjliggör Rederi AB Gotland och Hansa Destinations för överflyttning av gods från landtransporter till sjötransport, ett miljövänligare fraktalternativ som också stöttas av Sveriges regering med ekobonus. Överflyttning av godstrafik till sjövägen mellan Rostock och Nynäshamn kommer att minska utsläppen med minst 20 procent.

Hansa Destinations, som blir en systerverksamhet till Destination Gotland, kommer även att erbjuda en ny möjlighet för resenärer som vill resa mellan Tyskland och Sverige.

 

För mer information kontakta:
Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland hakan.johansson@gotlandsbolaget.se

Fraktfrågor: freight@hansadestinations.com

Övriga frågor: customerservices@hansadestinations.com

Rederi AB Gotlands nya färjelinje Hansa Destinations startar i slutet av augusti

Rederi AB Gotlands nya färjelinje Hansa Destinations startar i slutet av augusti och kommer att transportera både gods och passagerare mellan Nynäshamn i Sverige och Rostock i Tyskland. Den nya linjen ger kunder ytterligare ett transportalternativ och möjliggör för minskade utsläpp genom överflyttning av gods från land till sjö.

I ett första steg trafikeras linjen med ett fartyg med avgångar från Nynäshamn på måndagar, onsdagar och fredagar. Avgångarna från Rostock sker tisdagar, torsdagar och lördagar. Planen är att sedan utöka trafiken till två fartyg, vilket innebär daglig avgång i båda riktningarna. Vissa avgångar kommer också att angöra Visby.

Turen tar 18 timmar, med avgång 19:00/19:30 och ankomst nästkommande dag vid 13:00/13:30.
– Med Hansa Destinations får kunder nu ytterligare ett alternativ att frakta gods mellan Stockholmsregionen och norra Tyskland, vilket förbättrar flexibiliteten och effektiviteten. Den nya linjen kommer årligen kunna flytta över 75 000 lastbilar från land till hav och därigenom minska utsläppen från transporterna, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Linjen är en del av Rederi AB Gotlands satsning på mer miljövänliga transportlösningar inom sjöfart. Tidigare i år lanserades en klimatfärdplan för Destination Gotland liksom bolaget Gotland Tech Development med uppgift att driva teknisk utveckling mot en hållbar sjöfart.
Genom satsningen möjliggör Rederi AB Gotland och Hansa Destinations för överflyttning av gods från landtransporter till sjötransport, ett miljövänligare fraktalternativ som också stöttas av Sveriges regering med ekobonus. Överflyttning av godstrafik till sjövägen mellan Rostock och Nynäshamn kommer att minska utsläppen med minst 20 procent. Den nya linjen kommer även att förse godsaktörer med ett kostnadseffektivt transportalternativ som kommer öka både flexibiliteten och effektiviteten. Genom att lastbilschaufförerna kan ha sin vilotid ombord på fartyget, har chaufförerna möjlighet att köra längre sträckor direkt vid ankomst till Rostock eller Nynäshamn.
Linjen har erhållit ett statligt stöd (ekobonus) i uppstartsfasen för att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Hansa Destinations är det största projektet som får ekobonus-stöd med syftet att nå Sveriges klimatmål.

Hansa Destinations, som blir en systerverksamhet till Destination Gotland, kommer även att erbjuda en ny möjlighet för resenärer som vill resa mellan Tyskland och Sverige.
– Vi ser mycket fram emot att kunna expandera vår verksamhet genom Hansa Destinations. Förutom att skapa ett kostnadseffektivt och mer miljövänligt transportalternativ mellan Sverige och Tyskland, kommer Hansa Destinations även förbättra förbindelsen till och från Visby, säger Håkan Johansson.
Linjen lanseras i samarbete med Sartori & Berger, försäljningsagent mot fraktmarknaden.

För förfrågningar eller bokningar, vänligen kontakta:
Fraktfrågor: freight@hansadestinations.com
Övriga frågor: customerservices@hansadestinations.com

För mer information, vänligen kontakta:
+46 (0)771 702 550

Årsstämmokommuniké

Årsstämmokommuniké – Rederi AB Gotland

Årsstämma den 2 juni 2021 i Visby

 

Årsstämman hölls den 2 juni 2021 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog endast ett mindre antal av bolagets ca 3 000 aktieägare. Flertalet aktieägare hade avstått från stämman på grund av rådande coronapandemi.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna Björn Nilsson, Eric D. Nilsson, Jonas Åman och Ann-Marie Åström samt nyvalde Lars Wedenborn. Till styrelsens ordförande utsågs Ann-Marie Åström och till vice ordförande Björn Nilsson.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Utdelningen fastställdes till 8,00 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 9 juni 2021.

Vd Håkan Johansson kommenterade i sitt anförande hur engagemangen inom internationell färjesjöfart kommer kunna stärka bolagets kärnverksamhet i Gotlandstrafiken.

Satsningen på Gotland Tech Development är viktig och innebär att vi kommer driva och delta i projekt för att påskynda omställningen till en hållbar och klimatneutral sjöfart.

 

Gotlänningen Lars Wedenborn föreslås till ny styrelseledamot i Rederi AB Gotland

Inför årsstämman i Rederi AB Gotland den 2 juni 2021 föreslås Lars Wedenborn väljas till ny ledamot i styrelsen. Lars har mer än 30 års erfarenheter av ledarskap. Bland hans olika nuvarande eller tidigare uppdrag ingår ordförande för styrelsen i AMF, ledamot av styrelserna för SKF, Höganäs, Nasdaq Group, FAM där han även var vd, samt finansdirektör för Investor och Alfred Berg. Lars Wedenborn har lång erfarenhet av exekutiva positioner från flera förstklassiga företag inom svenskt och internationellt näringsliv.

”Det är väldigt glädjande att kunna välkomna Lars Wedenborn till styrelsen där hans kunskaper, erfarenheter och breda nätverk inom näringsliv och politik blir värdefulla tillskott”, säger Ann-Marie Åström, styrelseordförande i Rederi AB Gotland.

”Lars Wedenborn tillför mycket värdefull kompetens, inte minst när det handlar om att förverkliga strategiska affärsutvecklingsprojekt som ska rusta oss starkare inför framtiden. Jag ser fram emot att välkomna Lars till företaget och ett ökat engagemang för Gotland”, säger Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland.

Lars Wedenborn är född 1958 på Gotland dit han gärna åker ofta och spenderar tid i familjens bostad nära Visby.

”Färjetrafiken är den viktigaste frågan för öns utveckling och det är väldigt motiverande att få vara med och bidra till Rederi AB Gotland som har tagit viktiga steg framåt den senaste tiden med en ny klimatfärdplan för färjetrafiken och lansering av Gotland Tech Development”, säger Lars Wedenborn.

 

Kontaktpersoner
Ann-Marie Åström, styrelseordförande i Rederi AB Gotland
Telefon +46 70 790 00 75

Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland
Telefon +46 70 284 50 99

Rederi AB Gotland startar teknikbolaget Gotland Tech Development

Rederi AB Gotland startar ett teknikutvecklingsbolag som får namnet Gotland Tech Development. Det nya bolaget ska driva på utvecklingen mot mer hållbara tekniklösningar och ett sjötransportsystem utan koldioxidutsläpp. Bolaget har målsättningen att arbeta partnerbaserat med fokus på ny teknikutveckling för maritima näringar, men kommer även att titta på bredare samarbeten inom transport, energi- och bränsleområdet.

– Med Gotland Tech Development tar vi ett nytt steg för att utveckla och framtidssäkra Rederi AB Gotland. Det nya bolaget blir en testbädd för hållbara lösningar för sjötransportsystem och närliggande verksamheter, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Gotland Tech Development kommer att bedrivas med både interna och externa resurser. Christer Bruzelius, tidigare VD för Destination Gotland, kommer att engageras på konsultbasis i några av de projekt som Gotland Tech Development kommer att driva.

Satsningen syftar till att accelerera klimatomställningen och på sikt fasa ut fossila utsläpp, och ligger i linje med Rederi AB Gotlands affärsidé att hela tiden ligga i framkant i den tekniska utvecklingen. Nära samarbeten med industriella partners kommer att vara en nyckelfaktor för att testa nya tekniklösningar och vidareutveckla idéer.

Kontaktperson
Håkan Johansson, hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Telefon +46 70 284 5099

Anders Boman blir COO för Rederi AB Gotland

Anders Boman tillträder en nyinrättad roll som Chief Operating Officer i Rederi AB Gotland.

Rollen spänner över de olika verksamheterna inom koncernen och omfattar färjetrafik, produkttanksjöfart, reparationsvarv och hotellrörelse och därtill hörande kringverksamhet. Anders Boman kommer från en lång karriär hos Walleniusrederierna där han var CEO/VD för Wallenius Lines under 2010 – 2017 fram till verksamheten gick samman med norska Wilhelmsen. Anders är idag bl.a. styrelseordförande för det nystartade svenska rederiet WALLENIUS SOL.

Jag är mycket glad att välkomna Anders till Gotland. Med sin erfarenhet och kompetens inom sjöfart och affärsutveckling kommer han att bidra starkt till våra verksamheter.

Anders tillträder som COO den 1 juni.

Håkan Johansson
VD/CEO

 

 

Kraftigt försämrat resultat när resandet minskade i spåren av pandemin

2020 var ett utmanande år för Rederi AB Gotland, och det märks tydligt i det ekonomiska resultatet som påverkats negativt jämfört med 2019, även om försämringen minskats genom reavinster från fartygsförsäljningar. Samtidigt har Rederi AB Gotland med dotterbolag fortsatt investera i omställningen mot en mer hållbar sjöfart. Destination Gotland har lanserat en ny klimatfärdplan för att minska utsläppen med 70 procent till 2030 och investerat i en ny biogassatsning.

Årets omsättning och resultat har minskat kraftigt som ett resultat av Covid-19-pandemins effekter på resandet. Antalet passagerare i färjetrafiken minskade med 586 000 jämfört med år 2019, en minskning med 32 procent.

Detta hade som konsekvens att koncernens omsättning minskade med 705 Mkr och uppgick till 2 011 Mkr (2 716 Mkr). Rörelseresultatet minskade från 506 Mkr till 142 Mkr. Rederi AB Gotland har också sålt fem fartyg med en sammanlagd reavinst om 120 Mkr, vilket innebär att det underliggande rörelseresultatet uppgår till 22 Mkr. Under året erhölls ett mindre stöd med anledning av Covid-19-pandemin på sammanlagt 8 Mkr.

  • Resultatförsämringen beror i princip uteslutande på ett stort tapp i antalet resande mellan Gotland och fastlandet, och färre besökare på ön, som en konsekvens av de restriktioner som infördes efter beslut från regeringen och myndigheter, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

En global pandemi har skapat en ny nivå av osäkerhet, och inneburit en historisk utmaning för Rederi AB Gotland och dotterbolagen. Tack vare god anpassningsförmåga, och viktiga insatser från alla medarbetare, har vi ändå kunnat fortsätta att bygga för framtiden.

Ett av flera exempel på omställningsförmåga var hur Destination Gotland under året chartrade ut två av de fartyg som inte används för Gotlandstrafiken under lågsäsong. Under hösten 2020 anlände M/S Visby och M/S Drotten till ett av Europas största rederier, DFDS, för att trafikera en ny direktlinje mellan Frankrike och Irland. Kontraktet med DFDS visar på ett stort förtroende för oss som operatör och för vår förmåga att bemanna viktiga trafikleder.

  • Det är imponerande att se hur alla medarbetare ställt upp och hanterat ett både annorlunda och krävande år. Jag vill uttrycka ett varmt tack till alla våra medarbetare, i alla dotterbolag. Det gotländska samhället kan lita på att vi alltid har ett långsiktigt perspektiv. Vi sätter Gotland först, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

 

Kontaktuppgifter

Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland

Telefon: 070 284 50 99

 

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020
Rederiaktiebolaget Gotlands 156:e verksamhetsår 

  • Omsättningen minskade från 2 716 Mkr till 2 011 Mkr.
  • Rörelseresultatet minskade från 506 Mkr till 142 Mkr
  • Resultatet efter finansiella poster minskade från 403 till 159 Mkr
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kr per aktie (0,00 kr) 

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för verksamhet inom produkttanksjöfart. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning.

Årets omsättning och resultat har minskat kraftigt på grund av coronapandemins effekter på resandet. Antalet passagerare i färjetrafiken har minskat med 586 812 resenärer vilket är en minskning med 32 procent jämfört med föregående år.

Hämta hela bokslutskommunikén här.