Gotlänningen Lars Wedenborn föreslås till ny styrelseledamot i Rederi AB Gotland

Inför årsstämman i Rederi AB Gotland den 2 juni 2021 föreslås Lars Wedenborn väljas till ny ledamot i styrelsen. Lars har mer än 30 års erfarenheter av ledarskap. Bland hans olika nuvarande eller tidigare uppdrag ingår ordförande för styrelsen i AMF, ledamot av styrelserna för SKF, Höganäs, Nasdaq Group, FAM där han även var vd, samt finansdirektör för Investor och Alfred Berg. Lars Wedenborn har lång erfarenhet av exekutiva positioner från flera förstklassiga företag inom svenskt och internationellt näringsliv.

”Det är väldigt glädjande att kunna välkomna Lars Wedenborn till styrelsen där hans kunskaper, erfarenheter och breda nätverk inom näringsliv och politik blir värdefulla tillskott”, säger Ann-Marie Åström, styrelseordförande i Rederi AB Gotland.

”Lars Wedenborn tillför mycket värdefull kompetens, inte minst när det handlar om att förverkliga strategiska affärsutvecklingsprojekt som ska rusta oss starkare inför framtiden. Jag ser fram emot att välkomna Lars till företaget och ett ökat engagemang för Gotland”, säger Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland.

Lars Wedenborn är född 1958 på Gotland dit han gärna åker ofta och spenderar tid i familjens bostad nära Visby.

”Färjetrafiken är den viktigaste frågan för öns utveckling och det är väldigt motiverande att få vara med och bidra till Rederi AB Gotland som har tagit viktiga steg framåt den senaste tiden med en ny klimatfärdplan för färjetrafiken och lansering av Gotland Tech Development”, säger Lars Wedenborn.

 

Kontaktpersoner
Ann-Marie Åström, styrelseordförande i Rederi AB Gotland
Telefon +46 70 790 00 75

Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland
Telefon +46 70 284 50 99

Rederi AB Gotland startar teknikbolaget Gotland Tech Development

Rederi AB Gotland startar ett teknikutvecklingsbolag som får namnet Gotland Tech Development. Det nya bolaget ska driva på utvecklingen mot mer hållbara tekniklösningar och ett sjötransportsystem utan koldioxidutsläpp. Bolaget har målsättningen att arbeta partnerbaserat med fokus på ny teknikutveckling för maritima näringar, men kommer även att titta på bredare samarbeten inom transport, energi- och bränsleområdet.

– Med Gotland Tech Development tar vi ett nytt steg för att utveckla och framtidssäkra Rederi AB Gotland. Det nya bolaget blir en testbädd för hållbara lösningar för sjötransportsystem och närliggande verksamheter, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Gotland Tech Development kommer att bedrivas med både interna och externa resurser. Christer Bruzelius, tidigare VD för Destination Gotland, kommer att engageras på konsultbasis i några av de projekt som Gotland Tech Development kommer att driva.

Satsningen syftar till att accelerera klimatomställningen och på sikt fasa ut fossila utsläpp, och ligger i linje med Rederi AB Gotlands affärsidé att hela tiden ligga i framkant i den tekniska utvecklingen. Nära samarbeten med industriella partners kommer att vara en nyckelfaktor för att testa nya tekniklösningar och vidareutveckla idéer.

Kontaktperson
Håkan Johansson, hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Telefon +46 70 284 5099

Anders Boman blir COO för Rederi AB Gotland

Anders Boman tillträder en nyinrättad roll som Chief Operating Officer i Rederi AB Gotland.

Rollen spänner över de olika verksamheterna inom koncernen och omfattar färjetrafik, produkttanksjöfart, reparationsvarv och hotellrörelse och därtill hörande kringverksamhet. Anders Boman kommer från en lång karriär hos Walleniusrederierna där han var CEO/VD för Wallenius Lines under 2010 – 2017 fram till verksamheten gick samman med norska Wilhelmsen. Anders är idag bl.a. styrelseordförande för det nystartade svenska rederiet WALLENIUS SOL.

Jag är mycket glad att välkomna Anders till Gotland. Med sin erfarenhet och kompetens inom sjöfart och affärsutveckling kommer han att bidra starkt till våra verksamheter.

Anders tillträder som COO den 1 juni.

Håkan Johansson
VD/CEO

 

 

Kraftigt försämrat resultat när resandet minskade i spåren av pandemin

2020 var ett utmanande år för Rederi AB Gotland, och det märks tydligt i det ekonomiska resultatet som påverkats negativt jämfört med 2019, även om försämringen minskats genom reavinster från fartygsförsäljningar. Samtidigt har Rederi AB Gotland med dotterbolag fortsatt investera i omställningen mot en mer hållbar sjöfart. Destination Gotland har lanserat en ny klimatfärdplan för att minska utsläppen med 70 procent till 2030 och investerat i en ny biogassatsning.

Årets omsättning och resultat har minskat kraftigt som ett resultat av Covid-19-pandemins effekter på resandet. Antalet passagerare i färjetrafiken minskade med 586 000 jämfört med år 2019, en minskning med 32 procent.

Detta hade som konsekvens att koncernens omsättning minskade med 705 Mkr och uppgick till 2 011 Mkr (2 716 Mkr). Rörelseresultatet minskade från 506 Mkr till 142 Mkr. Rederi AB Gotland har också sålt fem fartyg med en sammanlagd reavinst om 120 Mkr, vilket innebär att det underliggande rörelseresultatet uppgår till 22 Mkr. Under året erhölls ett mindre stöd med anledning av Covid-19-pandemin på sammanlagt 8 Mkr.

  • Resultatförsämringen beror i princip uteslutande på ett stort tapp i antalet resande mellan Gotland och fastlandet, och färre besökare på ön, som en konsekvens av de restriktioner som infördes efter beslut från regeringen och myndigheter, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

En global pandemi har skapat en ny nivå av osäkerhet, och inneburit en historisk utmaning för Rederi AB Gotland och dotterbolagen. Tack vare god anpassningsförmåga, och viktiga insatser från alla medarbetare, har vi ändå kunnat fortsätta att bygga för framtiden.

Ett av flera exempel på omställningsförmåga var hur Destination Gotland under året chartrade ut två av de fartyg som inte används för Gotlandstrafiken under lågsäsong. Under hösten 2020 anlände M/S Visby och M/S Drotten till ett av Europas största rederier, DFDS, för att trafikera en ny direktlinje mellan Frankrike och Irland. Kontraktet med DFDS visar på ett stort förtroende för oss som operatör och för vår förmåga att bemanna viktiga trafikleder.

  • Det är imponerande att se hur alla medarbetare ställt upp och hanterat ett både annorlunda och krävande år. Jag vill uttrycka ett varmt tack till alla våra medarbetare, i alla dotterbolag. Det gotländska samhället kan lita på att vi alltid har ett långsiktigt perspektiv. Vi sätter Gotland först, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

 

Kontaktuppgifter

Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland

Telefon: 070 284 50 99

 

Bokslutskommuniké 2020

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020
Rederiaktiebolaget Gotlands 156:e verksamhetsår 

  • Omsättningen minskade från 2 716 Mkr till 2 011 Mkr.
  • Rörelseresultatet minskade från 506 Mkr till 142 Mkr
  • Resultatet efter finansiella poster minskade från 403 till 159 Mkr
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 kr per aktie (0,00 kr) 

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för verksamhet inom produkttanksjöfart. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning.

Årets omsättning och resultat har minskat kraftigt på grund av coronapandemins effekter på resandet. Antalet passagerare i färjetrafiken har minskat med 586 812 resenärer vilket är en minskning med 32 procent jämfört med föregående år.

Hämta hela bokslutskommunikén här.

Rederi AB Gotland planerar för en ny färjelinje mellan Nynäshamn och Tyskland

För att minska utsläppen från inrikestransporter och samtidigt föra Sverige närmare kontinenten planerar Rederi AB Gotland för en ny färjelinje, under arbetsnamnet Hansalinjen. Den nya rutten kan komma att trafikera Rostock, Tyskland, och Nynäshamn, med möjlighet för vissa turer att angöra Visby hamn.

Rederi AB Gotland har tilldelats ekobonus från Regeringen med syfte att flytta över lastbilstrafik från land till hav, på den tungt trafikerade sträckan från södra Sverige till Mälardalen. Färjelinjen kommer vara minst lika tidseffektiv som dagens vägtrafik mellan Tyskland och Mälardalsregionen.

Genom stödet bidrar Rederi AB Gotland till att minska klimatavtrycket från det svenska transportsystemet. Överflyttning av godstrafik från väg till sjö mellan Rostock och Nynäshamn kommer uppskattningsvis minska utsläppen med omkring 20 procent.

-Vi vill gärna bidra till att avlasta vägnätet och minska utsläppen från transporterna. I ett första steg planerar vi för en fraktlinje för logistikföretag som vill minska sitt klimatavtryck och tillsammans med oss bidra till att klara både Sveriges och EU:s klimatmål, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

En ny färjelinje skulle bli en systerverksamhet till Destination Gotland, som knyter ihop de gamla Hansastäderna Rostock, Visby och Stockholm. Det öppnar upp för en ny rutt för alla de tyska resenärer som vill besöka Gotland och Sverige, samtidigt som den nya färjelinjen kan bli ett viktigt bidrag för alla svenska resenärer som vill komma direkt ner till kontinenten, med bil, båt och tåg.

-Eftersom våra turer kan vara sammankopplade med interrailkortet kan tågresenärer också komma med färjan från Nynäshamn och hoppa på tåget i Rostock för att sedan ta sig vidare ut i Europa. På samma gång skulle Sverige och Gotland också bli mer lättillgängligt för europeiska resenärer, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

Ekobonusen är en del i ett större arbete med den nationella godstransportstrategin, där en viktig del är överflyttningen av gods från vägar till sjöfart. Läs mer om ekobonus:

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-miljokompensation-for-overflyttning-av-gods-till-sjofart/

Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland, telefon 070-284 50 99

Tre servicefartyg sålda

Rederi AB Gotland har sålt servicefartygen m/v Carrier och m/v Dispatcher som är verksamma inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa samt ambulansfartyget m/v Rescuer, verksamt som ambulansfartyg i Göteborgs skärgård. Bolaget har under innevarande decennium ägt tolv servicefartyg. Med denna försäljning har hela innehavet inom servicefartygsegmentet avyttrats.

M/S Visby trafikerar engelska kanalen åt DFDS

Från och med 20 december 2020 till maj 2021 kommer Destination Gotlands M/S Visby att trafikera engelska kanalen mellan Dunkerque i norra Frankrike och Rosslare, Irland på uppdrag åt det danska rederiet DFDS.
Mot bakgrund av det stundande brittiska utträdet från den Europeiska unionen, Brexit, öppnar DFDS en ny fraktrutt, med fokus på lastbilsfrakt och deras förare, mellan EU-länderna Frankrike och Irland. Med en ny sjöväg minskar beroendet av Storbritanniens vägnät för den inre marknaden.
– Vi är mycket glada över att kunna bistå med att säkerställa en fungerande inre marknad inom EU och att säkra transporterna mellan Irland och Frankrike. Vi ser fram emot ett partnerskap med DFDS som har potential att sträcka sig över längre tid, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland som äger fartyget.
Destination Gotland kommer att bemanna däck och maskin på M/S Visby, som har kapacitet för 1 600 lastmeter gods och 1500 passagerare. Under tiden M/S Visby chartras till DFDS kommer M/S Drotten att ersätta rutterna för Gotlandstrafiken.
-Jag är glad och stolt över att Destination Gotland kan bemanna och stärka upp den europeiska logistiken och transporten. Att trafikera den engelska kanalen är ett viktigt uppdrag som vi ser fram emot att utföra, säger Christer Bruzelius, vd Destination Gotland.
Överfarten kommer i snitt ta strax under 24 h och ger möjlighet för lastbilschaufförer att komma fram utvilade till den nya destinationen och fortsätta resan till lands.
DFDS är ett danskt globalt rederi och logistikföretag verksamt inom RoRo-shipping och containerfart i Nordeuropa.

Kontaktperson och kontaktuppgifter
Christer Bruzelius, christer.bruzelius@destinationgotland.se
Telefon +46 72 509 18 10
Håkan Johansson, hakan.johansson@gotlandsbolaget.se
Telefon +46 498 18 30

M/S Visby chartras ut

Fartyget M/S Visby kommer att chartras ut från cirka 20:de december fram till maj 2021. Tillsvidare har chartraren begärt att det är konfidentiellt vilken rutt fartyget skall sättas in på. Destination Gotland kommer att bemanna däck och maskin under chartern. Chartern kan komma att förlängas om den förväntade trafiken slår väl ut. M/S Drotten kommer att ersätta M/S Visby i Gotlandstrafiken.