Årsstämmokommuniké 2019

Årsstämman hölls den 4 juni 2019 i Kongresshallen Wisby Strand i Visby. I stämman deltog ca 900 av bolagets aktieägare.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna i enlighet med den framlagda årsredovisningen samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman omvalde ordinarie ledamöterna advokat Peter J. Lindskog, ekonom Björn Nilsson, skeppsredare Eric D. Nilsson, ekonom Jonas Åman och jur kand Ann-Marie Åström. Till styrelsens ordförande utsågs Ann-Marie Åström och till vice ordförande Björn Nilsson.

Årsstämman valde till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig.

Utdelningen fastställdes till 7,40 kr per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas genom Euroclear AB den 12 juni 2019.

Vd, Håkan Johansson kommenterade i sitt anförande att 2018 var ett år med både plus och minus. Produkttankmarknaden var svag under året och intjäning för tankfartygen var lägre än föregående år. Styrelsen har därför beslutat minska strukturen för koncernens engagemang inom produkttank. Även Stockholms Reparationsvarv hade ett tufft år 2018 med minskad omsättning och pressade marginaler.

Andra verksamheter inom koncernen har haft ett bra 2018. Skärgårdsbolagets turbulenta start på uppdraget 2016 har bytts till en väl fungerande och lönsam verksamhet. GotlandsResor, med Scandic Visby och Gustavsvik, har haft en positiv utveckling.

I Gotlandstrafiken ökade volymerna för passagerare, personbilar och gods men den absolut viktigaste händelsen under året var leveransen av den gasdrivna (LNG) färjan M/S Visborg och vad det betyder för Gotlandstrafikens framtid med lägre klimatpåverkan och samtidigt bättre kapacitet. M/S Visborg har nu gått i trafik ett par månader och reaktionerna från kunderna är mycket positiv, särskilt den nya interiören uppskattas med ljus färgsättning och gotländska inslag.

Vi fortsätter utvecklingen mot vårt mål mot en klimatneutral färjetrafik genom att styrelsen uttryckt en avsikt att om möjligt även systerfartyget (med arbetsnamnet Thjelvar) skall sättas in i Gotlandstrafiken och därmed minska klimatpåverkan ytterligare.

Balansomslutningen har under de senaste fem åren nästan fördubblats som en effekt av de båda nybyggenas omfattning. Med två gasdrivna färjor i Gotlandstrafiken och för att säkerställa resan mot en klimatneutral färjetrafik är det av yttersta vikt att stärka vår konkurrenskraft inför nästa upphandling.

Hämta som PDF

Jan-Eric Nilsson utnämns till kommendör inom Försvarsmakten

Med inriktning mot återuppbyggnad av totalförsvaret har Jan-Eric Nilsson erbjudits och accepterat en anställning vid Ledningsstaben i Försvarsmaktens högkvarter. Med anställningen tilldelas Jan-Eric Nilsson, som är mariningenjör i grunden, kommendörs grad.

“Det gradvis försämrade säkerhetspolitiska läget i kombination med decennier av nedmontering av landets totalförsvar gör uppdraget både angeläget och prioriterat. Under samma tidsperiod har samhället förändrats vilket ställer nya krav på ett fungerande totalförsvar där näringslivet har en allt viktigare roll. Jag är hedrad att ha blivit tillfrågad och hoppas att mina 44 år som yrkes- och reservofficer och 31 år parallellt i näringslivet ska komma till nytta” – säger Jan-Eric Nilsson.

Av formella och praktiska skäl har Jan-Eric Nilsson i samband med detta frånträtt sina uppdrag inom Rederi AB Gotland och dess dotterbolag.

“Jan-Eric har gjort värdefulla och viktiga insatser inom Rederi AB Gotland med dotterbolag under många år i roller som Verkställande Direktör, Styrelseordförande och Styrelseledamot. Arbetet med återuppbyggnad av totalförsvaret är viktigt, inte minst för Gotland.”- säger Ann-Marie Åström.

Jan-Eric Nilsson lämnade sina uppdrag inom Rederi AB Gotland och dess dotterbolag under april månad.

Kontaktpersoner:

Ann-Marie Åström, Styrelseordförande Rederi AB Gotland, 070-7900075

Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland, 070-2845099

Jan-Eric Nilsson, 070-8399124

 

Hämta pressmeddelandet som PDF

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Rederiaktiebolaget Gotlands 154:e verksamhetsår 

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 270 Mkr (508)
  • Rörelseresultatet uppgick till 332 Mkr (551)
  • Resultat efter skatt uppgick till 208 Mkr (324)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,40 kr (7,00)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB bedriver hotellverksamhet och i Stockholms Reparationsvarv AB utförs reparation och underhåll av fartyg. Nya Skärgårdsbolaget AB ansvarar för delar av sjötrafiken i Stockholms skärgård.

Ladda ner hela bokslutskommunikén här.

M/S Visborg provtur

M/S Visborg har gjort sin sista provtur i Kina och kan snart levereras till Gotland.

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2018

Hämta hela delårsrapporten här

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 277 Mkr (304)
  • Rörelseresultatet uppgick till 329 Mkr (327)
  • Resultat efter skatt uppgick till 202 Mkr (232) 

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg och Nya Skärgårdsbolaget AB ansvarar för delar av skärgårdstrafiken i Stockholm.

Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB. 

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 329 Mkr (327). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader minskade från 304 Mkr till 277 Mkr. Omsättningen var 1 737 Mkr (1 653).

Rederi
Fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia och HSC Gotlandia II har under perioden varit sysselsatta i Gotlandstrafiken där även M/S Gute varit sysselsatt.

Rederiet har två nybyggnadsprojekt under konstruktion på GSI-varvet i Kina för passagerar- och godsfartyg med kapacitet för 1 650 passagerare vardera. Båda fartygen kommer att kunna drivas med flytande naturgas, LNG, med betydande miljöförbättring.

Koncernen äger fyra systerfartyg i Gotland Class på 53 000 ton vardera som alla har kommersiellt management hos Hafnia Management A/S. M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann har teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB och M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya har teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.

Rederiet äger systerfartygen M/T Alice och M/T Ami på vardera 39 000 ton som har kommersiellt management hos Hafnia Management A/S med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd.

Vidare äger koncernen sedan december föregående år 80 procent i produkttankfartygen M/T Wisby Atlantic och M/T Wisby Pacific på 49 000 ton vardera som båda är bortfraktade till Stena Bulk med teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB.

Koncernen har under perioden ägt tolv mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa. I oktober 2018 såldes fyra av fartygen och koncernen äger numera åtta snabbgående servicefartyg.

I oktober 2018 förvärvades M/V Cielo di Jari på 39 000 ton, vilket är det första av två fartyg som efter ombyggnad kommer transportera apelsinjuice i Wisby Tankers regi i ett långsiktigt industriprojekt. Affären är en del av fördjupat samarbete med Wisby Tankers. Koncernen äger sedan tidigare M/T Wisby Atlantic och M/T Wisby Pacific gemensamt med Wisby Tankers.

Under första halvåret sålde koncernen de tre systerfartygen inom produkttank, M/T Calypso, M/T Cavatina och M/T Corrido. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera var bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis. 

Gotland Tankers AB
Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom uthyrning på kontraktsbasis.

Destination Gotland AB
Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, befraktar fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia, HSC Gotlandia II och M/S Gute. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari 2027.

GotlandsResor AB
För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB där öns största hotell Scandic Visby ingår tillsammans med Gustavsvik Semesterby.

Stockholms Reparationsvarv AB
Bolaget äger 62,5 procent av Stockholms Reparationsvarv AB, med verksamhet på Beckholmen i Stockholm.

Nya Skärgårdsbolaget AB
I enlighet med ett avtal Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) och Stockholms Läns Landsting (SLL) bedrivs skärgårdstrafik under den tid en ny upphandling skall genomföras. Avtalet är förlängt att gälla även under 2019.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under perioden till 19 Mkr (347).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 3 293 Mkr (2 296).
Räntebärande skulder uppgick till 2 019 Mkr (1 717).
Soliditeten var 57 % (58 %).
Eget kapital per aktie 1 546 kr (1 427).

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i senaste årsredovisningen. 

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 157 Mkr (34). Nettoomsättningen var 144 Mkr (157).

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2018 planeras i slutet av mars 2019.

 

Rederiaktiebolaget Gotlands årsstämma 2018

Välkommen till Rederiaktiebolaget Gotlands årsstämma!
Årsstämman hålles i kongresshallen, Wisby Strand, Visby, onsdagen den 30 maj 2018, kl. 11.00.

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

Rederiaktiebolaget Gotlands 153:e verksamhetsår

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 508 Mkr (438)
• Rörelseresultatet uppgick till 551 Mkr (418)
• Resultat efter skatt uppgick till 330 Mkr (343)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr (6,40)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg och Nya Skärgårdsbolaget AB bedriver trafik i Stockholms skärgård.

Ladda ner hela bokslutskommunikén här »

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2017

Ladda ner hela delårsrapporten här ›

Räkenskapsåret omfattar 1 januari 2017 – 31 december 2017
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 304 Mkr (382)
• Rörelseresultatet uppgick till 327 Mkr (374)
• Resultat efter skatt uppgick till 232 Mkr (298)

Allmänt
Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. Det helägda dotterbolaget GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg och Nya Skärgårdsbolaget AB ansvarar för delar av skärgårdstrafiken i Stockholm.
Rederi AB Gotland är dotterbolag till Trojaborg AB.

Resultat och omsättning
Koncernens rörelseresultat uppgick till 327 Mkr (374). Resultat efter finansiella intäkter och kostnader minskade från 382 Mkr till 304 Mkr. Omsättningen var 1 653 Mkr (1 528).

Rederi
Koncernen äger de fyra systerfartygen M/T Gotland Carolina, M/T Gotland Sofia, M/T Gotland Marieann och M/T Gotland Aliya på 53 000 ton vardera. För M/T Gotland Carolina och M/T Gotland Marieann ligger teknik- och bemanningsmanagement hos Wisby Shipmanagement AB och Hafnia Management A/S ansvarar för befraktning. För M/T Gotland Sofia och M/T Gotland Aliya har V.Ships UK Ltd ansvar för teknik- och bemanningsmanagement och båda utchartras på timecharter till Messrs Mansel Ltd (Vitol).

Rederiet äger vidare systerfartygen M/T Alice och M/T Ami på vardera 39 000 ton med teknik- och bemanningsmanagement hos V.Ships UK Ltd och befraktning hos Hafnia Management A/S.

Koncernen äger tre systerfartyg inom produkttank, M/T Calypso, M/T Cavatina och M/T Corrido. Dessa fartyg på drygt 46 000 ton vardera är bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen på bareboat basis.
Koncernen äger tolv mindre, snabbgående servicefartyg med inriktning mot vindkraftssektorn till havs. Dessa servicefartyg opereras av Northern Offshore Services A/S och är sysselsatta inom vindkraftsindustrin i Nordeuropa.

Gotland Tankers AB
Koncernens tankverksamhet bedrivs av Gotland Tankers AB med dotterbolag och andra koncernbolag. Fartygen sysselsätts genom kommersiellt management i poolsamarbete eller genom uthyrning på kontraktsbasis.

Destination Gotland AB
Destination Gotland AB, som bedriver trafiken mellan Gotland och fastlandet, befraktar fartygen M/S Visby, M/S Gotland, HSC Gotlandia, HSC Gotlandia II och M/S Gute. Nuvarande avtal för Gotlandstrafiken med Trafikverket sträcker sig till och med januari 2027.

GotlandsResor AB
För hotellfastigheterna i koncernen ansvarar GotlandsResor AB där öns största hotell Scandic Visby ingår tillsammans med Gustavsvik Semesterby.

Stockholms Reparationsvarv AB
Bolaget äger 62,5 procent av Stockholms Reparationsvarv AB, med verksamhet på Beckholmen i Stockholm.

Investeringar
Koncernens bruttoinvesteringar uppgick under perioden till 347 Mkr (18).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 2 296 Mkr (3 030). Räntebärande skulder uppgick till 1 717 Mkr (2 196). Soliditeten var 58 % (52 %).
Eget kapital per aktie 1 427 kr (1 326).

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningar har använts som i senaste årsredovisningen.

Moderbolagets resultat
Moderbolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 34 Mkr (110). Nettoomsättningen var 157 Mkr (137).

Nästa rapport
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret januari-december 2017 planeras i slutet av mars 2018.

Ladda ner hela delårsrapporten här ›

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016
Rederiaktiebolaget Gotlands 152:a verksamhetsår
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 438 Mkr (441)
• Rörelseresultatet uppgick till 418 Mkr (462)
• Resultat efter skatt uppgick till 343 Mkr (360)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 6,40 kr (5,80)

Verksamheten omfattar i huvudsak rederirörelse där dotterbolagen Destination Gotland AB ansvarar för Gotlandstrafiken och Gotland Tankers AB ansvarar för tankverksamheten. I verksamheten ingår även fastighetsförvaltning. GotlandsResor AB ansvarar för koncernens hotellverksamhet. Stockholms Reparationsvarv AB bedriver reparation och underhåll av fartyg.

Ladda ner hela bokslutskommunikén här »