Fastighetsförvärv på Gotland

Rederi AB Gotland har genom sitt helägda dotterbolag GotlandsResor AB ingått köpekontrakt för ett markområde i Alskog på Östra Gotland. I förvärvet ingår fastigheterna Gotland Alskog Guffride 1:22 och Gotland Alskog Guffride 1:45. Enligt jordförvärvslagen krävs förvärvstillstånd för att köpet skall vinna laga kraft vilket bolaget förväntar sig att erhålla i början av 2022. Marken som omfattar drygt 48 hektar är sedan tidigare känd som ”Östersjöparken” och är med sitt läge nära Ljugarn och övriga delar av östra Gotland ett intressant område för att utveckla öns besöksnäring och skapa fler reseanledningar. I dagsläget finns dock inga konkreta byggplaner utan bolaget ämnar starta en detaljplaneprocess med myndigheter och intressenter efter det att förvärvstillstånd erhållits.