Jan-Eric Nilsson utnämns till kommendör inom Försvarsmakten

Med inriktning mot återuppbyggnad av totalförsvaret har Jan-Eric Nilsson erbjudits och accepterat en anställning vid Ledningsstaben i Försvarsmaktens högkvarter. Med anställningen tilldelas Jan-Eric Nilsson, som är mariningenjör i grunden, kommendörs grad.

“Det gradvis försämrade säkerhetspolitiska läget i kombination med decennier av nedmontering av landets totalförsvar gör uppdraget både angeläget och prioriterat. Under samma tidsperiod har samhället förändrats vilket ställer nya krav på ett fungerande totalförsvar där näringslivet har en allt viktigare roll. Jag är hedrad att ha blivit tillfrågad och hoppas att mina 44 år som yrkes- och reservofficer och 31 år parallellt i näringslivet ska komma till nytta” – säger Jan-Eric Nilsson.

Av formella och praktiska skäl har Jan-Eric Nilsson i samband med detta frånträtt sina uppdrag inom Rederi AB Gotland och dess dotterbolag.

“Jan-Eric har gjort värdefulla och viktiga insatser inom Rederi AB Gotland med dotterbolag under många år i roller som Verkställande Direktör, Styrelseordförande och Styrelseledamot. Arbetet med återuppbyggnad av totalförsvaret är viktigt, inte minst för Gotland.”- säger Ann-Marie Åström.

Jan-Eric Nilsson lämnade sina uppdrag inom Rederi AB Gotland och dess dotterbolag under april månad.

Kontaktpersoner:

Ann-Marie Åström, Styrelseordförande Rederi AB Gotland, 070-7900075

Håkan Johansson, VD Rederi AB Gotland, 070-2845099

Jan-Eric Nilsson, 070-8399124

 

Hämta pressmeddelandet som PDF