Kraftigt försämrat resultat när resandet minskade i spåren av pandemin

2020 var ett utmanande år för Rederi AB Gotland, och det märks tydligt i det ekonomiska resultatet som påverkats negativt jämfört med 2019, även om försämringen minskats genom reavinster från fartygsförsäljningar. Samtidigt har Rederi AB Gotland med dotterbolag fortsatt investera i omställningen mot en mer hållbar sjöfart. Destination Gotland har lanserat en ny klimatfärdplan för att minska utsläppen med 70 procent till 2030 och investerat i en ny biogassatsning.

Årets omsättning och resultat har minskat kraftigt som ett resultat av Covid-19-pandemins effekter på resandet. Antalet passagerare i färjetrafiken minskade med 586 000 jämfört med år 2019, en minskning med 32 procent.

Detta hade som konsekvens att koncernens omsättning minskade med 705 Mkr och uppgick till 2 011 Mkr (2 716 Mkr). Rörelseresultatet minskade från 506 Mkr till 142 Mkr. Rederi AB Gotland har också sålt fem fartyg med en sammanlagd reavinst om 120 Mkr, vilket innebär att det underliggande rörelseresultatet uppgår till 22 Mkr. Under året erhölls ett mindre stöd med anledning av Covid-19-pandemin på sammanlagt 8 Mkr.

  • Resultatförsämringen beror i princip uteslutande på ett stort tapp i antalet resande mellan Gotland och fastlandet, och färre besökare på ön, som en konsekvens av de restriktioner som infördes efter beslut från regeringen och myndigheter, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

En global pandemi har skapat en ny nivå av osäkerhet, och inneburit en historisk utmaning för Rederi AB Gotland och dotterbolagen. Tack vare god anpassningsförmåga, och viktiga insatser från alla medarbetare, har vi ändå kunnat fortsätta att bygga för framtiden.

Ett av flera exempel på omställningsförmåga var hur Destination Gotland under året chartrade ut två av de fartyg som inte används för Gotlandstrafiken under lågsäsong. Under hösten 2020 anlände M/S Visby och M/S Drotten till ett av Europas största rederier, DFDS, för att trafikera en ny direktlinje mellan Frankrike och Irland. Kontraktet med DFDS visar på ett stort förtroende för oss som operatör och för vår förmåga att bemanna viktiga trafikleder.

  • Det är imponerande att se hur alla medarbetare ställt upp och hanterat ett både annorlunda och krävande år. Jag vill uttrycka ett varmt tack till alla våra medarbetare, i alla dotterbolag. Det gotländska samhället kan lita på att vi alltid har ett långsiktigt perspektiv. Vi sätter Gotland först, säger Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland.

 

Kontaktuppgifter

Håkan Johansson, vd Rederi AB Gotland

Telefon: 070 284 50 99