Årsredovisning 2014

Med verksamhetsåret 2014 lagt till handlingarna kan tre saker särskilt uppmärksammas som tillsammans kan sammanfattas med att vi tar med oss vår historia in i framtiden. För det första har bolaget avslutat sitt 150:e verksamhetsår. Efter ett och ett halvt sekel blir 2015 ett jubileumsår där vi lyfter fram vår unika historia och dess betydelse för Gotlands utveckling.

För det andra tecknade Destination Gotland under 2014 ett av- tal med Trafikverket om att fortsätta sin trafik fram till januari 2027. Det nya avtalet skapar förutsättningar för långsiktig planering och fortsatt utveckling av processer och organisa- tion inför de nya utmaningar avtalet innebär.

För det tredje tecknades ett nybyggnadskontrakt för ett nytt passagerarfartyg till Gotlandstrafiken med GSI-varvet i Kina. Fartyget är bolagets enskilt största investering någonsin och leder till ett effektivare trafikupplägg jämfört med de mindre HSC-fartyg som ersätts. Fartyget har möjlighet att drivas på LNG (kyld naturgas) vilket reducerar utsläpp av koldioxid med cirka 20 procent jämfört med tidigare fartyg.

För Destination Gotland innebar verksamhetsåret en förlust efter finansiella poster på 18 Mkr jämfört med föregående års vinst på 67 Mkr. Det är bolagets första förlust sedan 2005 och har uppkommit trots att resandevolymerna haft positiv utveck- ling. I det kommande avtalet, från 2017 och framåt, ökar de operativa riskerna väsentligt, vilket ställer ännu högre krav på anpassningar i verksamheten.

Destination Gotlands förlust har motverkats av positiva resultateffekter i koncernen från bland annat realisationsvinst från försäljning av fartyg och positiva valutakurseffekter. Valuta- resultatet är till stor del bokföringsmässiga effekter av inskaffad investeringsvaluta i dollar inför tecknande av nybyggnads- kontrakt för Gotlandstrafiken, som utjämnas över tid, och inte en effekt av valutaspekulationer.

Produkttankmarknaden var fortsatt svag under de första tre kvartalen 2014. Under sista månaderna av året ökade intjä- ningen till följd av kraftiga förändringar på oljemarknaden.
Med 150 års samlade erfarenheter och kunskap utvecklar vi våra verksamheter inför framtidens utmaningar.

Ett stort tack till alla er medarbetare som utgör bolagets his- toria och ett särskilt tack för det gångna året och era insatser som kommer att stärka oss framåt!