Rederi AB Gotland integritetspolicy

1. Allmänt
1.1 På Rederi AB Gotland värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kontakters personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

1.2 Integritetspolicyn beskriver hur vi Rederi AB Gotland, org.nr 556000-8020, Hamngatan 1, Box 1104, 621 22 Visby, e-post: rabg@gotlandsbolaget.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller vid förfrågningar via e-post eller kontaktformulär på Rederi AB Gotlands webbplats samt vid anmälan till bolagsstämma via elektroniskt formulär på webbplatsen eller vid insändande av anmälan per post till årsstämma.

 

2. Personuppgiftsansvarig
Rederi AB Gotland är personuppgiftsansvarig för Rederi AB Gotlands behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar Rederi AB Gotland via e-post eller anmäler dig till bolagsstämma via elektroniskt formulär eller post.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?
4.1 För dig som kontaktar oss med en fråga, begäran eller i annat ärende.
För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter, t.ex. namn, adress, mejladress och telefonnummer. Den informationen används för att kontakta dig.

 

4.2 För dig som är aktieägare i Rederi AB Gotland
Personuppgifter som lämnas vid anmälan till bolagsstämma används för röstlängden och för att administrera bolagsstämman.

 

Personuppgifter Rederi AB Gotland samlar in och behandlar om dig som aktieägare:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Aktieinnehav

 

4.3 För dig som anmäler dig till Nyhetsbrev
Rederi AB Gotland behandlar dina personuppgifter i syfte att:
• Möjliggöra kommunikation med dig via e-post för informations ändamål, personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar.

 

Personuppgifter Rederi AB Gotland samlar in och behandlar om prenumeration av Nyhetsbrev

• Namn
• e-postadress

 

5. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
5.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

5.2 Rederi AB Gotland kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Rederi AB Gotlands rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
6.1 Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till underleverantörer som Rederi AB Gotland anlitar för att utföra en tjänst, d.v.s. för utskick av finansiell information, inbjudningar, information till aktieägarna och kallelse till bolagsstämma.

 

6.2 Personuppgifter kan komma att lämnas om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Rederi AB Gotlands rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

6.3 Rederi AB Gotland lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i andra fall än vad som framgår av denna integritetspolicy.

 

7. Vad är cookies och hur använder vi det?
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Den innehåller information för att förbättra din upplevelse. En del cookies på www.gotlandsbolaget.se används för att förbättra hemsidan. Dessa cookies sparar statistik om exempelvis besökarens operativsystem och webbläsare och vilka sidor som är mer eller mindre besökta. Ingen personlig information sparas.

 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies, kan du söka information om detta i webbläsarens hjälpfunktion.
Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

9. Dina rättigheter
9.1 Rederi AB Gotland ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
9.2 Rederi AB Gotland kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

9.3 Du har rätt att begära

 

• Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

 

• Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 

• Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

 

• Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

 

9.4 Rederi AB Gotland kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

 

9.5 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning så ser vi gärna att ni höra av er till oss, ni har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten.

 

10. Ändring av integritetspolicy
10.1 Rederi AB Gotland har rätt att göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer vi att informera om på www.gotlandsbolaget.se innan uppdateringarna börjar gälla.

 

11. Kontaktinformation
11.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Rederi AB Gotland
Box 1104
621 22 Visby
info@gotlandsbolaget.se

Senast uppdaterad: den 8 december 2021.