Vår historia

Gotlandsbolaget är Sveriges äldsta passagerarrederi, sedan 1865 har vi varit med och drivit sjöfartstrafik till och från Gotland. Vi är idag en koncern med flera verksamheter inom sjöfart, turism och fastighetsutveckling. Här kan du läsa mer om vår historia och utveckling genom åren.

Stop on timeline. 1865

Ångfartygsbolaget startas

Gotlandsbolaget grundas under namnet Ångfartygsbolaget Gotland. Rederiets första fartyg hette Wisby och kom från Motala mekaniska Verkstad. 130 fot lång gick hon i elva knop, vilket innebar att resan från Stockholm via Södertälje kanal till Visby tog 13 timmar.

Stop on timeline. 1870-talet

Rollen som samhällspelare växer

Under 1870-talet hade tre fartyg satts in för Gotlandstrafiken. Gotland, som var det andra fartygets namn sattes i trafik redan 1868, det tredje fartyget Thjelvar sattes i trafik 1876. Under den tiden hade Ångfartygsbolaget ett avtal med Posten för att sköta transporten av post mellan fastlandet och Gotland och över årtiondet växte verksamheten med fler fartyg och fick en alltmer samhällsbärande roll.

Stop on timeline. 1890-talet

De röda skorstenarna syns på havet

Med passagerarfartyget S/S Hansa lades grunden för Gotlandsbolagets erbjudande om en upplevelsefylld resa då passagerare kunde avnjuta mat i skeppets matsal. Under 1890-talet bildar Gotlandsbolaget också Gotlands Turistförening som genom åren har varit en viktig aktör för besöksnäringen på ön.

I slutet på 1800-talet ombildades bolaget till ett aktiebolag.

Stop on timeline. 1910-talet

Första världskriget bryter ut - bränslebrist för trafiken

1914 bryter första världskriget ut, och med det råder en brist på stenkol för fartygens ångpannor och ved får under krigsåren ersätta kol som bränsle under perioder.

Passagerartrafiken minskar drastiskt som en effekt av kriget.

Stop on timeline. 1930-talet

Turismen tar fart på Gotland fram till andra världskriget

Under 30-talet gick fartygen Drotten och Gotland i Gotlandstrafiken – de var moderna för sin tid och går i 11,5 knop respektive 13 knop. Den sistnämnda tog över 700 passagerare och hade radiotelefon. Under samma årtionde anordnas de första billiga rundtursresorna med tåg och båt, och busstrafiken utvecklades så det gick att ta sig vidare från järnvägsstationerna.

Sommaren 1939 ändras allt i och med andra världskrigets utbrott. Nu blir det återigen bränslebrist och flera fartyg läggs upp på land, och de som går till sjöss bistår den svenska Försvarsmakten med militär personal som stationeras på Gotland. Fem år senare, under krigets slutskede, drabbades Sverige och Gotlandsbolaget av en svår förlust när ett av fartygen, S/S Hansa, förliste. Fartyget träffades av en torped avfyrad från en sovjetisk ubåt och 84 personer omkom.

Nu satsar också Ångfartygsaktiebolaget stort på turismen till ön och ingen annan plats hade så omfattande reklam som Gotland.

Stop on timeline. 1950-talet

Efterkrigstidens nya behov

Ett årtionde efter andra världskrigets slut ökade efterfrågan på att resa mellan fastlandet och Gotland. Gotlandsbolagets nya färja Christopher Polhem gjorde nu att passagerare för första gången själva kunde köra bilen ombord på bildäcket. Inom det efterföljande decenniet ökade antalet färjor i trafik och kapaciteten utvecklades till att kunna transportera både person- och lastbilar.

Stop on timeline. 1962

Ångfartygsaktiebolaget blir Rederi AB Gotland

I början av 60-talet renodlas verksamheten och företaget säljer de lastfartyg och turistanläggningar som låg i bolaget. Samtidigt byter företaget namn, till Rederiaktiebolaget Gotland, eller Gotlandsbolaget som vi känner det i dagligt tal.

Stop on timeline. 1970-talet

Dåtidens modernaste färjetrafik

I början av 70-talet investerade Gotlandsbolaget i dåtidens mest moderna färjor (M/S Visby och M/S Gotland). Fartygen utrustades med både större bildäck och ökad passagerarkapacitet för att möta den ökande bilturismen.

Under samma årtionde stärktes Gotlands roll som destination och antalet besökare fördubblades jämfört med 1960. Turismen blev en allt viktigare inkomstkälla och sysselsättning. 1972 bildas Gotlandsresor som sedan 1991 är ett helägt dotterbolag till Gotlandsbolaget.

Stop on timeline. 1980

Större fartyg för fler resenärer

Intresset för Gotland fortsatte in under 1980-talet och i slutet av 1970-talet beställdes två nya fartyg varav M/S Visby (V) togs i bruk 1980 för Gotlandstrafiken, medan det andra fartyget chartrades ut för att senare säljas. M/S Visby 5 ökade passagerarkapaciteten ytterligare och gav nu över 2000 resenärer plats ombord. Med dessa nya färjor i trafik ökade antalet passagerare till 878 600 personer år 1980. Dessutom ökade lastkapaciteten till över 500 personbilar eller 50 långtradare och 125 personbilar. Med den ökade kapaciteten kunde turismen fortsätta frodas. Mellan 1970 och 1980 ökade antalet besökare med över 200 procent.

År 1984 gick Gotlandsbolaget in i flygbranschen med bolaget Avia som hade post- och taxiflyg, och som sedermera gjorde flera förvärv inom flygindustri.

1982 noterades Gotlandsbolaget på Stockholmsbörsen där aktien handlades fram till 2004.

Stop on timeline. 1990

Halverad överfartstid när Destination Gotland grundas

Gotlandsbolagets dotterbolag Gotland Hotels & Properties (tidigare Gotlandsresor) öppnade år 1994 Hamnhotellet i Visby hamn. Hotellet byggdes av moduler som använts under OS i Lillehammer.

Under 90-talet växte sig Gotlandstrafiken starkare. I slutet av seklet reste över en miljon passagerare årligen i Gotlandstrafiken. Samtidigt initierades en satsning på produkttank- och bulkfartyg.

Från 1988 till utgången av år 1997 bedrevs färjetrafiken av en annan operatör och Gotlandsbolaget chartrade under tiden fartyg till andra destinationer och operatörer. 1998 grundade vi Destination Gotland och fick återigen ansvaret för Gotlandstrafiken. Redan året därpå sattes den första snabbgående färjan i trafik – HSC Gotlandia vilket nästan halverade överfartstiden.

Stop on timeline. 2000

Ett växande Gotland och en växande besöksnäring

Under 2000-talet investerade Gotlandsbolaget i ytterligare två snabbgående färjor med hög kapacitet: M/S Visby (VII) och M/S Gotland (VII). Från och med början på 2000-talet bedrevs trafiken med enbart snabbgående färjor – båda fartygen gick 28,5 knop, det vill säga samma hastighet som dagens Gotlandstrafik. Samtidigt ökade besökarna och resandet till Gotland i snabb takt, till över 1,3 miljoner passagerare år 2000.

Stop on timeline. 2010

Destination Gotland får fortsatt förtroende

Från och med 2017 fick Destination Gotland förnyat förtroende från Trafikverket att fortsätta bedriva Gotlandstrafiken. Gotlandsbolaget hade i sitt anbud tydligt redogjort för sina satsningar på nya fartyg med modern och mer miljövänlig framdrift. I slutet av 2010-talet beställde Gotlandsbolaget nya fartyg som kunde drivas av gas vilka levererades några år senare.

Vi byggde ut Hamnhotellet 2009 och 2013 till över 200 rum och blev samtidigt en del av hotellkedjan Scandic. Under decenniet tog också det gotländska företagandet fart och under 2010 startades cirka 12,6 nya företag per 1000 invånare, en siffra bara Stockholm kunde slå.

2010 bildar Gotlandsbolaget också dotterbolaget Gotland Tankers som då hade 14 produkttankfartyg i sin flotta, som fraktar förädlade eller raffinerade produkter runt om hela världen.

2010 steg antalet resenärer till över 1,6 miljoner och samtidigt ökade Gotlandsbolagets engagemang lokalt.

Stop on timeline. 2020

Gasdrivna fartyg och kontinentala resor

Gotlandsbolagets mål är att ha en klimatneutral överfart senast 2045 och under de senaste åren har bolaget nått flera viktiga milstolpar. 2020 och 2021 togs de två gasdrivna fartygen M/S Visby och M/S Gotland i trafik. Fartygen drivs med flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG), vilket minskar utsläppen av koldioxid såväl som svaveloxid och kväveoxid. Sensommaren 2021 lanserades Gotlandsbolagets nya färjelinje Hansa Destinations mellan Nynäshamn och Rostock i norra Tyskland. Hansa Destinations har både gods- och passagerartrafik och förser resenärer med ett nytt resealternativ till kontinenten. Målet med den nya färjelinjen är att flytta över godstransporter från land till sjö.

Pandemin påverkade resmönstret mycket, men 2021 stärktes Gotland som besöksmål och hade en av Sveriges största ökningar avseende antal besökare, vilket betydde en stark återhämtning i antalet resenärer för destination Gotland.

Totalt besökte nära 885 000 personer Gotland och Gotland utsågs till Sveriges mest populära resmål.